TUYE^?N TA^.P THO* NGUYE^~N TA^'T NHIE^N - TRO.N BO^.


DUYE^N CU?A TI`NH TA CON GA'I BA('C


Ta se~ ve^` thu*o*ng la.i nha'nh so^ng xu*a
Thu*o*ng la.i bo'ng hi`nh ngu*o*`i na(m na(m tru*o*'c

Em nho*' giu*~ ti'nh ti`nh con ga'i Ba('c
Nho*' ddie^u ngoa nhu*ng gia? bo^. ngoan hie^`n
Nho*' khie^m nhu*o*`ng nhu*ng tha^`m y' khoe khoang
Nho*' duye^n da'ng, nga^y tho* ... ma` xa?o quye^.t
Ta se~ nho*' da(..n do` lo`ng ne^n tha thie^'t
Ne^n vo^.i va`ng tin tu*o*?ng chuye^.n vu vo*
Ne^n ye^u ddu*o*ng ba(`ng gu*o*ng ma(.t kho*` kho*
Ne^n hu`ng ho^? ... dde^? ddo*.i gio*` thua thie^.t

Nghe no'i em vu*`a thi ro*'t Lua^.t
Mo^i tra^m anh ta`n he'o nu. xa vo*`i
Ma('t co^ng nu*o*ng tha^`m khe'p mo^.ng cha^n tro*`i
Xin to^.i nghie^.p la^`n dda^`u em tha^'t vo.ng
(Du` tha^.t su*. cu~ng dda'ng ddo*`i em la('m
Ro*'t ddi Duye^n, ro*'t dde^? thu*o*ng ngu*o*`i!)
Ta tha(`ng o^m ha^.n tu' ta`i ddo^i
Kho^ng bie^'t ti`m ai ma` ke^? le^?
Chim lo*'n tho^i dda`nh cam ro*'t le^.
Nga`y ta buo^`n tha^`n tha'nh cu~ng tho^i linh

Ne^'u vi` em ma` ta pha?i ddie^u linh
Co*n gia^.n du*~ dda~ ta^.n cu`ng me^ muo^.i
Thi` ddu*`ng so*., Duye^n o*i, thie^n ta`i ye^'u dduo^'i
Tay tre kho^ mo^'i mo.t a(n luo^`n
De^~ ga~y do`n mie^'ng vu.n ta? to*i xu*o*ng
Khi ta`n ba.o xie^'t co^? ngu*o*`i ye^u da^'u

Em cha(?ng bao gio*` rung ddo^.ng cu~
Ta na(m na(m nghie^.t nga~ vo*'i ti`nh dda^`u
Ne^n tro*? ve^` nhu* mo^.t con sa^u
Le^ cha^n mo?ng qua nhu*~ng ta`n ca^y ra^.m
Nuo^i hy vo.ng sau nga`n mu*a na('ng la^.m
La' xanh em chu*a da^'u lo*? loang na`o
DDe^? ta co`n thi si~ nha^'t loa`i sa^u
Nhi`n la' no~n, tie^'c, the`m ... dda^u da'm ca('n

Ne^'u vi` em ma` thie^n ta`i cha'n so^'ng
Thi` cu~ng vi` am ta nga.i bu*o*'c xa ddo*`i

NTN - 1972


OANH


Ha~y ye^u cha`ng, ye^u cha`ng nhu* ye^u do`ng so^ng
Nga^.m a'nh tra(ng non ba`ng ba.c dde^m ra(`m
So^ng cho*? phu` sa ve^` u*o*m lo^.c mo*'i
Cha`ng cho*? ti`nh ve^` cho ma('t em ngoan

Ha~y ye^u cha`ng, ye^u cha`ng nhu* ye^u a'ng ma^y
La~ng dda~ng tro^i xuo^i ngo.n thuo*? mo^.ng da`i
Ma^y u? mu*a ho^`ng tho*m hoa ke^'t tra'i
Cha`ng u? ti`nh ho^`ng tha? to'c em bay

Ha~y ye^u cha`ng, ye^u cha`ng nhu* ye^u gio.t su*o*ng
So*'m va^~n ngu? que^n tre^n ca'nh hoa hu*o*`ng
Su*o*ng ke^'t ho*i mu` mo*n man la' co?
Cha`ng ke^'t ti`nh vui ho*i tho*? em no^`ng

Ha~y ye^u cha`ng, ye^u cha`ng nhu* ye^u luo^'ng ma.
Say gio' chie^`u nghie^ng ke^? chuye^.n thanh bi`nh
Ma. ddo*m lu'a dda^`y tre? tho* mau lo*'n
Cha`ng ddo*m ti`nh dda^`y trong ngu*.c em, xinh

Ha~y ye^u cha`ng, ye^u cha`ng nhu* ye^u ma(.t tro*`i
Bo? que^n so*.i na('ng lu.a va`ng tu*o*i
Ma(.t tro*`i no^?i lu*?a soi tra^`n the^'
Cha`ng tha('p ti`nh soi da'ng nho? em, lu*o*`i

Ha~y ye^u cha`ng, ye^u cha`ng nhu* ye^u hy vo.ng
Bay nha?y sie^ng na(ng tu*`ng tra'i tim ngu*o*`i
Hy vo.ng vuo^'t ve sau la^`n tha^'t the^'
Cha`ng vuo^'t ve ti`nh no'ng ho^?i ba`n tay

Ha~y ye^u cha`ng, ye^u cha`ng nhu* ye^u ca'nh gio'
Cho*i gio*~n tung ta(ng hai va.t a'o da`i
Gio' ddu*a ma^y ve^`, tro*`i mu*a, bong bo'ng vo*~
Cha`ng ddu*a ti`nh ve^`, xo't ngo.n co? may

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n (1969)

 


BA`I THA^'M ME^.T DDA^`U TIE^N


Ti`nh mo*'i lo*'n pha?i kho^ng em ra^'t thi'ch ?
Ca'ch ta^.p ta`nh na`o cu~ng tha^.t de^~ thu*o*ng
Thuo*? dda^`u ddo*`i chu' be' soi gu*o*ng
Va` me^ ma?i di~ nhie^n la`m la.

Ti`nh mo*'i lo*'n pha?i kho^ng em ra^'t la. ?
Ca'ch ta^.p ta`nh na`o cu~ng ngu*o*.ng nhu* nhau
Thuo*? dda^`u ddo*`i chu' be' o^m phao
Va` nhu't nha't, di~ nhie^n ngo^.p nu*o*'c

To^i co' ca'nh buo^`m ta^'p ve^` ky' u*'c
Em co' cho^~ ngo^`i que^n la~ng nhu* ma^y

Du` ca't bu.i co' nhie^`u phen da^'y loa.n
Cu~ng ye^n na(`m mang pha^n bo'n cho ca^y
Ne^n bao gio*` to^i cu~ng pha?i thu*o*ng to^i
(Nhu*~ng i'ch ky? na?y sinh sau la^`n tha?m ba.i !)

Tuo^?i mu*o*`i la(m giu*~a con trai, con ga'i
DDa~ ro~ ra`ng ai kho*` kha.o ho*n ai
Ne^n bao gio*` to^i cu~ng pha?i thu*o*ng to^i
(Nhu*~ng i'ch ky? na?y sinh sau la^`n nhu.c nha~ !)

Em co' mo^.t ddo*`i rong xanh mo* dda'
To^i co' nga`n na(m say khu*o*'t ha^.n thu` !

Ti`nh mo*'i lo*'n pha?i kho^ng em ra^'t mo?ng ?
Ca'ch ta^.p ta`nh na`o cu~ng de^~ hu* hao
Thuo*? dda^`u ddo*`i ca^`m ddu~a tha^'p cao
Va` na^ng che'n, di~ nhie^n, ddo^? vo*~

Khi mo?i mo`n nghe ddo*`i mi`nh tra('c tro*?
Ho*n lu'c na`o to^i qua' ddo^~i thu*o*ng to^i !

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

 


Ti`nh Mo^.t Hai Na(m


Va` tho* to^i gom he^'t cho ngu*o*`i
Ra^'t to^.i nghie^.p nhu* do`ng so^ng nu*o*'c ca.n !

Chie^`u nay tro*`i mu*a tre^n to'c nhuo^.m
Kho^ng bie^'t ngu*o*`i co' so*. ta`n phai ?

Ti`nh mo^.t hai na(m chu*a pha?i ti`nh da`i
Cu~ng kho^ng the^? go.i la` ti`nh mo*'i

To^i va^~n ddo*.i nhu* nga`y to^i dda~ ddo*.i
Va^~n nga^.m ti`nh ve^` nhu* buo^?i nga^.m ti`nh ddi
(Nghi~a la` to^i a^'p u'ng chuye^.n ye^u ngu*o*`i
Ra^'t co* kho^? nhu* nhu*~ng lo*`i thu' to^.i !)

Ti`nh cho'ng vo*~ khi ga^`n nhau qua' vo^.i
To^i la`m sao can dda?m nga('m tro ta`n !
Ne^n cuo^.c ddo*`i cu*' the^' run run
Gio' thi` re't tay cha(?ng ma`ng dda'nh lu*?a

To^i va^~n ddo*.i, ddo*.i ngu*o*`i the^m chu't nu*~a
Tu*. an u?i mi`nh khi ca('n no^~i sa^`u ddau
- Ti`nh mo^.t hai na(m chu*a ba.c ma'i dda^`u
Chu*a tuye^.t vo.ng (bo*?i vi` chu*a hy vo.ng !)

Chie^`u nay tro*`i mu*a tre^n to'c nhuo^.m
Xo* xa'c ngu*o*`i, to^i tha^'y buo^`n chu*a to^i ?

Ti`nh co`n dda^`y la` ti`nh co`n xa xo^i
Ti`nh im la(.ng la` ti`nh kho^ng che^'t ye^?u

Cha me. sinh to^i tha(`ng con ba^'t hie^'u
The^` tho^'t thu*o*ng ngu*o*`i ho*n ca? song tha^n

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1970)

 


THIE^N THU


Sao thie^n thu kho^ng la` xa nhau ?
Ne^n mu*a xu*a co`n gia(ng ngang ho^`n sa^`u
To^i ddu*'ng nhu* ca^y co^.t dde`n ga^~y sa^.p
Va` mo^.t con ddu*o*`ng cu'p ddie^.n ra^'t la^u

Sao thie^n thu kho^ng la` cho^n sa^u ?
Ne^n na('ng xu*a co`n hanh ma'i to'c sa^`u
To^i ddu*'ng nhu* xe tang ngu*`ng nga^.p
Va` mo^.t ho. ha`ng kha(n tra('ng buo^`n ddau !

Sao thie^n thu kho^ng la` ddu*o*`ng chim ?
Ne^n ma^y na(m xu*a co`n tre^n tay phie^`n
To^i ddu*'ng nhu* tu*o*`ng vo^i luo^'ng tuo^?i
Va` nhu*~ng ta`ng xanh chu`m go*?i que^ he`n !

Sao thie^n thu kho^ng la` la~ng que^n ?
Ne^n ti`nh xu*a co`n cha'y a^m tha^`m
To^i ddu*'ng nhu* ca(n nha` na'm lu*?a
Va` nhu*~ng ngu*o*`i tha^n cha.y tro^'n vo^.i va`ng

Sao thie^n thu kho^ng la` su*o*ng tan ?
Ne^n ma(.t tro*`i xu*a co`n gu*o*.ng huy hoa`ng
To^i ddu*'ng nhu* do`ng so^ng ye^n la(.ng
Va` nhu*~ng ca'nh buo^`m kie^.t su*'c lang thang

Sao thie^n thu kho^ng la` thie^n thu ?
Ne^n nhu*~ng ngu*o*`i ye^u la` nhu*~ng ngo^i mo^`
To^i ddu*'ng mo^.t mi`nh trong nghi~a ddi.a
Va` cha('c kho^ng dda`nh que^n kho^? ddau !

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

1970


Linh Mu.c


Di~ va~ng la` ddi.a ngu.c
Giam ha~m ddo*`i muo^n na(m
To^i ngu*o*`i ye^u di~ va~ng
Ne^n so^'ng ga^`n Sa Ta(ng
Nga`y kia nghe lo*`i quy?
Gia'ng the^' the^m mo^.t la^`n
Trong kie^'p ngu*o*`i linh mu.c
Xao ga^`y co*n ddie^n tra(ng

Vi` to^i la` linh mu.c
Kho^ng ma(.c a'o nha` gio`ng
Ne^n suo^'t ddo*`i hiu qua.nh
Ne^n suo^'t ddo*`i lang thang
Vi` to^i la` linh mu.c
Gia?ng lo*`i ti`nh nha^n gian
Ne^n kho^ng co' tha'nh kinh
Ne^n kho^ng co' bo^?n dda.o
Ne^n kho^ng co' gia'o ddu*o*`ng
(Mo^.t ti'n ddo^` duy nha^'t
Vu*`a thie^u hu?y la^`u chuo^ng)

Vi` to^i la` linh mu.c
Pho^? lo*`i ti`nh nha^n gian
Tha`nh ca^u tho* buo^`n ba~
Ne^n ha.nh phu'c dda^u co`n
Ne^n ngu*o*`i ti`nh duy nha^'t
Vu*`a thie^u hu?y la^`u chuo^ng

Vi` to^i la` linh mu.c
Kho^ng bie^'t ma(.t tha'nh tha^`n
Ne^n ti'n ddo^` duy nha^'t
Cu~ng la` dda^'ng quye^`n na(ng

Ti'n ddo^` la` ngu*o*`i ti`nh
Ngu*o*`i ti`nh la` a'c quy?
A'c quy? la` quye^`n na(ng
Quye^`n na(ng la` ti'n ddo^`
Ti'n ddo^` la` ngu*o*`i ti`nh
Thie^u hu?y la^`u chuo^ng to^i
(Vi` to^i la` linh mu.c
Gia?ng lo*`i ti`nh nha^n gian)

Vi` to^i la` linh mu.c
Kho^ng bie^'t ru*?a to^.i ngu*o*`i
Ne^n a^m tha^`m lu'c che^'t
To^.i mi`nh co`n tha^m vai

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1970)


NE^N THO*`I GIAN A^'Y NGU`i TRO^NG

Gio.t mu*a xanh ma^'y tuo^?i na`ng
To^i nghe la' ru.ng nhu* va`ng a'o xu*a

Ho*i ta`n tro a^'m la^`n ddu*a
Ba na(m kho*i la.i cu~ng vu*`a ddu? ddau

So*'m, tru*a, chie^`u, to^'i, ra, va`o
Ngu*o*`i chu*a ye^n no^~i tha^`m xao xa'c lo`ng
Ne^n tho*`i gian a^'y ngu`i tro^ng
Kho^ nhu* ha.t bu.i tru*a ngu*`ng nga^.p bay

Ba na(m vuo^'t so*.i ti`nh da`i
U*` to^i co`n vu.ng ngo'n tay da^.y thi`
Thuo*? na`o sa^`u dda~ la^m ly
Gio*` the^m gia` he'o (nhie^`u khi ha^.n thu`)

Lu*?a ddom ddo'm mo?i mo`n, lu
Nhu*ng to^i buo^`n cu*' vi vu tho^?i hoa`i

Mu*a thi` mu*a tha? phai phai
Ro^`i sau ddo' se~ mo^.t va`i tang thu*o*ng
Bo*?i quen ca^`m lu*o*.c soi gu*o*ng
Bie^'t ai o^m go^'i mo^.ng thu*o*`ng la^u cha(ng ?

Gio.t mu*a xanh ma^'y tuo^?i na`ng
To^i nghe la' ru.ng nhu* va`ng a'o xu*a ...

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1970)


NE^N SA^`U KHO^? DI.U DA`NG

Nhu*~ng ky? nie^.m ddo*`i xin ha~y co`n xanh
(Co' mo^.t nga`y mi`nh bo? tru*o*`ng bo? lo*'p
Anh cu~ng ddi nhu* lua^.t ddi.nh tro*`i da`nh
Em cu~ng ddi nhu* lua^.t ddi.nh tro*`i da`nh)

Na('ng bo*` so^ng nhu* ma`u trang vo*? cu~
Thuo*? ho.c tro` em la`m kho^? ai chu*a ?

Anh muo^'n kho'c trong buo^?i dda^`u nie^n ho.c
Ba`n tay xu*o*ng ca^`m ho*` ha^~ng va(n ba(`ng

Em ha~y ddu*'ng tru*o*'c gu*o*ng la`m da'ng
Tu*. khen mi`nh dde.p qua' ddi em
(Lo*~ mai kia mo^'t no. theo cho^`ng
Co`n ddo^i chu't luye^'n tho*`i con ga'i)

Em ha~y ra bo*` so^ng nhi`n na('ng tra?i
Nho*' cho mi`nh da'ng da^'p ngu*o*`i ye^u
(Lo*~ do`ng ddo*`i to'c ddie^?m muo^'i tie^u
Co`n gia^y phu't cha.nh lo`ng nhu* ... mo*'i lo*'n)

Mi`nh ha~y tra'ch ddo*`i nhau nhie^`u hu* ho?ng
Ro^`i gia^.n ho*`n cho ky? nie^.m dda^`u tay
Thu mie^n man kho^ng tha^'y la' va`ng bay
Anh pha?i no'i: buo^`n chu'ng ta ma`u tra('ng

Ti`nh cu*' dduo^?i theo ngu*o*`i nhu* chie^'c bo'ng
Ngu*o*`i thi` kho^ng ba('t bo'ng ddu*o*.c bao gio*`

Anh muo^'n kho'c trong buo^?i dda^`u nie^n ho.c
Bo*?i ye^u em ne^n sa^`u kho^? di.u da`ng

Nguye^~N Ta^'t Nhie^n

(1970)


HO^`NG TRA^`N

Em mu`a thi die^.n cu~ng xe^nh xang
A'o mo*'i co`n bay mu`i to* ha`ng
Ta tie^'c du`m ai tu*`ng so*.i to'c
Ru.ng le? loi sa^`u tre^n vai ngang

Em mu`a thi khua ddo^i guo^'c cao
Ba`n cha^n Nam DDi.nh ra^'t chie^m bao
Ta so*. bu`n dden va^y ne^'p chi?
Bo*?i vi` tha'ng ba?y co' mu*a mau

Em mu`a thi mo*n nhu* tra'i cam
Con ma('t kie^y ky` ra^'t Vie^.t Nam
Ta ddo*.i ho^m na`o em cho*.t kho'c
Du` ddu*o*.m u hoa`i hay ha^n hoan

Em mu`a thi u*ng u*?ng pha^'n ho^`ng
DDo^i ma' la`m duye^n cu`ng bu*o*'m ong
Ta lo nga`n ca'nh mo^i ta`n nha^~n
Cho*` gio' gio^ng na`o ro*'t nu. ho^n

Em mu`a thi xanh ma`u la' non
Ve va^?y cu*o*`i tre^n ca`nh lo^.c tho*m
Toan ghe' tay pha`m ai tro^.m nga('t
Ddau ddo*'n trong ta ma^'y tra^.n ddo`n

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1970)


KHU'C BUO^`N TI`NH

Ngu*o*`i tu*` tra(m na(m
Ve^` ngang so^ng ro^.ng
Ta ngoa('c mo`n tay
Tru`ng tru`ng gio' lo^.ng
(Tha` nhu* gio.t mu*a
Vo*~ tre^n tu*o*.ng dda'
Tha` nhu* gio.t mu*a
Kho^ tre^n tu*o*.ng dda'
Co' co`n ho*n kho^ng
Mu*a o^m tu*o*.ng dda')

Ngu*o*`i tu*` tra(m na(m
Ve^` kho*i ti`nh ddo^.ng
Ta cha.y vo`ng vo`ng
Ta cha.y mo`n cha^n
Na`o hay ddo*`i ca.n
(Tha` nhu* gio.t mu*a
Vo*~ tre^n tu*o*.ng dda'
Tha` nhu* gio.t mu*a
Kho^ tre^n tu*o*.ng dda'
Co' co`n ho*n kho^ng
Mu*a o^m tu*o*.ng dda')

Ngu*o*`i tu*` tra(m na(m
Ve^` nhu* dao nho.n
Ngo.t nga`o ve^'t dda^m
Ta che^'t a^m tha^`m
Ma'u chu*a ki.p ddo^?
(Tha` nhu* gio.t mu*a
Vo*~ tre^n tu*o*.ng dda'
Tha` nhu* gio.t mu*a
Kho^ tre^n tu*o*.ng dda'
Co' co`n ho*n kho^ng
Mu*a o^m tu*o*.ng dda')

Tha` nhu* gio.t mu*a
Gieo xuo^'ng ma(.t ngu*o*`i
Vo*~ tan vo*~ tan
Na`o ta a^n ha^.n
Bo*?i co`n ki.p nghe
Nhi.p run vo^`i vo^.i
Tre^n ngo.n lo^ng ma(ng
(Ngu*o*`i tu*` tra(m na(m
Vi` ta pha?i kho^? !)

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1970)


Chie^`u Me^.nh Danh To^? Quo^'c

Ngu*o*`i ye^u to^i kho'c nga^'t
Chie^`u qua^n ddo^.i nghi~a trang
Ra.t ra`o ho*i gio' no'ng
Cho ddau ta` a'o tang

Ngu*o*`i ye^u to^i kho'c nga^'t
Chie^`u qua^n ddo^.i nghi~a trang
Nga^.p ngu*`ng ho*i xa'c u*o*'p
Bay pha mu`i a'o nhang

Ngu*o*`i ye^u to^i kho'c nga^'t
Tru*o*'c quan ta`i si~ quan
Tru*o*'c hai cha`ng li'nh ddu*'ng
Thao die^~n nghi? la.nh lu`ng

Ngu*o*`i ye^u to^i kho'c nga^'t
Trung u'y tha?n nhie^n cu*o*`i
Lo^`ng trong khung a?nh dde.p
Du*.ng sau bi`nh bo^ng tu*o*i

Su*. vinh tha(ng ba^'t ngo*`
La` ddem theo nu*o*'c ma('t
La` danh du*. xo't xa
La` mo^.t la^`n dda('p ma(.t
Mo^.t la' co*` quo^'c gia

To*` thu* na`o cuo^'i cu`ng
No*i chie^'n tru*o*`ng Cam Bo^'t
To*` thu* na`o cuo^'i cu`ng
Du`ng la`m ca^u tra(n tro^'i
"Nho*' go*?i lo*`i giu`m anh
Ai cu~ng tha(m nha('n he^'t
Nho*' cho Duye^n hai nghi`n
No' mu*`ng ho^m sinh nha^.t ! ... "

Chie^`u qua^n ddo^.i nghi~a trang
Chie^`u me^.nh danh to^? quo^'c
Co' muo^n nga`n ca^u kinh
Co' muo^n nga`n tie^'ng kho'c
Co' chuye^'n xe nha` binh
DDu*a "Thie^n Tha^`n" xuo^'ng dda^'t

Co`n ai, co`n ai cha(ng ?
Mua co*` ba(`ng ti'nh me^.nh
Cho to^i ddu*`ng bie^'t te^n
Cho to^i ddu*`ng nha^.n die^.n
Cho to^i ddu*`ng chu*'ng kie^'n
Xa'c "thie^n tha^`n" ra~ manh

Ngu*o*`i ye^u to^i kho'c nga^'t
Chie^`u qua^n ddo^.i nghi~a trang
Va`i da(.m bu.i lang thang ...

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1971)


Nhu* Nhu*~ng Hoa`ng Ho^n Bo? Ma(.t Tro*`i

To^i ba('t dda^`u ye^u hay ba('t dda^`u du*. ti'nh ?
(Du*. ti'nh na`o cu~ng tha^.t nga^y tho*!)
To^i ba('t dda^`u nga^y tho* hay ba('t dda^`u gia` ?
(Khi ma(.c ca? ti`nh ye^u cu~ng thu` ha^.n)

Xin dda'nh ddo^?i cuo^.c ddo*`i na`y (la^.n dda^.n)
Ba(`ng phu't gia^y ca^`m ddu*o*.c tay ngu*o*`i

Em co`n ddu*'ng be^n do`ng so^ng nga't la.nh
Cho dda^`y ho^`n mo* u*o*'c vie^?n vo^ng
To^i co`n ddu*'ng be^n do`ng so^ng gia' la.nh
Cho mo^.t mu*u toan tu*. tu*? a^m tha^`m

Nga`y sa('p he^'t, na(m sa('p he^'t
Tho*`i gian na`o cho bo^'n ma('t ta xanh ?
Tho*`i gian na`o ddu*a ta ve^` ddi.a ngu.c ?
(Nhu*~ng ke? ye^u nhau cha(?ng co' thie^n dda`ng)

The^' na`o ro^`i em cu~ng bo? to^i
Nhu* nhu*~ng hoa`ng ho^n bo? ma(.t tro*`i

Khi to^i tho^'t lo*`i ti`nh nhu* ba?o va^.t
Em ngu si ne^n tu*` cho^'i de^~ da`ng
To^i ngu si ne^n la`m ngu*o*`i kho^ng tie^'c cu?a
(Hai ke? ngu si kho' so^'ng ga^`n)

The^' na`o ro^`i em cu~ng gie^'t to^i
Xin ha^.n thu` em suo^'t qua~ng ddo*`i

To^i ba('t dda^`u ye^u hay ba('t dda^`u du*. ti'nh ?
(Du*. ti'nh na`o cu~ng tha^.t nga^y tho*)
To^i ba('t dda^`u nga^y tho* hay ba('t dda^`u gia` ?
(Khi ma(.c ca? ti`nh ye^u cu~ng thu` ha^.n)

Nhu* loa`i thie^u tha^n me^ lu*?a ngo.n
Buo^?i ye^u em, to^i ha(ng ha'i lia` tra^`n

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(30 Te^'t Ta^n Ho*.i - 1971)


MA SOEUR

DDu*a em ve^` du*o*'i mu*a
No'i na(ng chi cu~ng thu*`a
Pha^'t pho* ddo*`i su*o*g gio'
Ho^`n mi`nh ga^`n nhau chu*a ?

Tay ta tu*`ng ngo'n tay
Vuo^'t lu*ng em to'c da`i
Nhu*~ng tru*a ngo^`i qua'n va('ng
Chia nhau ti`nh pho^i phai
Xa nhau ma` kho^ng hay
(Ho*~i em cu*o*`i vo^ to^.i
DDeo tha'nh gia' huy hoa`ng
Ho*~i ta nhie^`u sa'm ho^'i
Ti'nh ne^'t va^~n hoang dda`ng)

Em hie^`n nhu* "ma soeur"
Ve^'t thu*o*ng ta bo^'n mu`a
Tra'i tim ta la`m mu?
"Ma soeur" na`y "ma soeur"
Co' di.u da`ng a'nh ma('t ?
Co' e^m dde^`m ca'nh mo^i ?
Ru ta - ngu*o*`i be^.nh hoa.n
Ru ta suo^'t cuo^.c ddo*`i
(Cuo^.c ddo*`i te^n vo^ dda.o
Ve^'t thu*o*ng ha`nh lie^.t tim)

DDu*a em ve^` du*o*'i mu*a
Xe la(n dde^`u le^n do^'c
Cho*? ti`nh nhau me^.t nho.c

DDu*a em ve^` du*o*'i mu*a
A'o da`i sa^`u hai va.t
Khi cha^'m bu`n lu*a thu*a ...

DDu*a em ve^` du*o*'i mu*a
Ho*~i em co`n ni't nho?
Chuye^.n ti`nh na`o kho^ng xu*a ?

Vai em tro`n du*o*'i mu*a
U*o*'t bao nhie^u cu~ng vu*`a
Cu~ng chu*a ho*n ti`nh ru.ng
Tha^'m linh ho^`n "ma soeur"

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1971)


THU.C NU*~

Chie^`u em ddi hai ha`ng bi'nh to'c
Gieo xuo^'ng ddo^i vai nho? thie^.t tha`
Co`n bao nhie^u da^'u ha`i khue^ ca'c
Sao dda`nh gieo xuo^'ng pho^' ddo*`i ta ?

Chie^`u em ddi no'n la' che nghie^ng
Sao dda`nh che ma^'t nu. cu*o*`i duye^n ?
Ma^y va^~n chu*a ve^` gom bo*'t na('ng
Tra^`n ai ddo^ng la('m ke? si ti`nh

Chie^`u em ddi trong na('ng tro*`i ta^y
Bo'ng ddo^? le^n dde^nh - bo'ng ddo^? ga^`y
Bo'ng ddo^? ga^`y nhu* ta o^'m ye^'u
DDeo dda(?ng hoa`i theo ti`nh kho^ng may

Chie^`u em ddi bu*o*'c nga.i bu*o*'c ngu`bg
Nhu* so*. la`m ddau ngo.n co? nhung
Nhu* so*. bay le^n tu*`ng ddoa' bu.i
Sao kha'ch ta`i hoa na't ca? lo`ng ?

Chie^`u em vui qua', thuo*? va`ng son
Ta bo^~ng lang thang kha('p nga? ddu*o*`ng
Ta ddi cho he^'t tho*`i oanh lie^.t
Cho tha^'u mo^.t tro*`i ddau ddo*'n rie^ng !

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1971)


GIU*~A TRA^`N GIAN TUYE^.T VO.NG

Ta la`m chim tuye^.t vo.ng bo? que^n tro*`i
Ne^n ca'nh vo^~ nhu* tay cha`o vi~nh bie^.t
Ne^n ho't ddie^.u kha`n kha`n tho^'ng thie^'t
Em co' chie^m bao tha^'y nga^.m ngu`i ?

Ta pha?i kho^? cho ddo*`i ta pha?i kho^?
Pha?i e^ che^` cho to'c ba.c vo*'i tho*`i gian
Pha?i ddau theo tu*`ng ho*'p ru*o*.u ta`n
Pha?i khe'p ma('t so*'m ho*n gio*` thie^`n ddi.nh
(Vi` thu*o*.ng dde^' tu*` la^u kie^u ha~nh
Ca^`m trong tay sinh tu*? muo^n loa`i
Ti`nh ta vu*`a ga'nh na(.ng tha^'u xu*o*ng vai
Thi` em ho*~i ngai tro*`i ta dda.p xuo^'ng)

Tho*`i mo*'i lo*'n em de^~ da`ng xao ddo^.ng
Buo^`n thay ta kho^ng ba('t no^?i ho^`n na`ng
Ne^n ma^.t ti`nh dda('ng gio.ng nga`n na(m
Tho^i, pha^.n ba.c ha~y nhuo^.m giu`m to'c ba.c

Ta va^~n nho*' tru*a na`o em ngo^`i ha't
Ta va^~n the`m ho^n le^n ma('t tie^?u tho* buo^`n
Ta va^~n the`m a(n na(n nhu*~ng lu'c ddo'n ddu*o*`ng
(Em kho' chi.u ... ma` thu* na`o em cu~ng nha^.n)

Ta ca^'t tie^'ng ru? ren ngu*o*`i tuye^.t vo.ng
He^'t co`n ai can dda?m ddo*.i thu* ti`nh
DDe^? ta dda`nh mo^.t kie^'p ngo'ng tin em ...

Ta muo^'n rie^ng ta - ngu*o*`i ba^'t ha.nh
DDe^? em co`n mi'm le^. cha?y ngang to^i
Tay run run vuo^'t ma(.t ke? qua ddo*`i
Va` sau ddo' ... em ne^n cu*o*`i ta da.i do^.t !

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1972)


HAI NA(M TI`NH LA^.N DDA^.N

Hai na(m ti`nh la^.n dda^.n
Hai ddu*'a cu`ng xanh xao
Hai na(m ti`nh la^.n dda^.n
Ho*i tho*? da`i nhu* nhau

Hai na(m ti`nh la^.n dda^.n
Hai ddu*'a cu`ng hu* hao
(Em kho^ng co`n tha('t bi'nh
Nuo^i du*o*~ng tho*`i nga^y tho*
Anh kho^ng co`n ly'nh quy'nh
Giu*~a sa^n tru*o*`ng trao thu*!)

Hai na(m ti`nh la^.n dda^.n
Hai ddu*'a dda`nh xa nhau
Em va^~n co`n ma('t lie^'c
Anh va^~n co`n no^n nao
Ngoa`i ddu*o*`ng em bu*o*'c cha^.m
Trong qua'n chie^`u anh ngo'ng co^? cao ...

Em ba^y gio*` co' le~
Toan ti'nh chuye^.n lo.c lu*`a
Anh ba^y gio*` co' le~
Xin la`m ngu*o*`i ti`nh thua
Chuo^ng nha` tho*` ddo^? me^.t
Tu*o*.ng Chu'a ga^`y ho*n xu*a
Chu'a ba^y gio*` co' le~
Ro*i xuo^'ng tra^`n gian, mu*a
(Du` sao thi` Chu'a cu~ng
Mo^.t tho*`i la`m trai to*
Du` sao thi` Chu'a cu~ng
La` dda`n o^ng ... da.i kho*` !)

Anh ba^y gio*` co' le~
Thie^'t tha ho*n ti'n ddo^`
Nguye^.n la`m ca^y tha'nh gia'
Tre^n cho't ddi?nh nha` tho*`
Co^ ddo*n nhi`n bu.i ba(.m
La`m pha^n bo'n re^u xanh
(Du` sao ca^y tha'nh gia'
Cu~ng ddu*o*.c ngu*o*`i nha^n danh)

Hai na(m ti`nh la^.n dda^.n
Em dda~ gia` ho*n xu*a ! ...

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1972)


BA`I TA. LO^~I CU`NG NGU*O*`I

Na(m na(m tro*`i ... ta la`m te^n qua'i dda?n
Ca^`u danh tre^n nu*o*'c ma('t cu?a ngu*o*`i ti`nh
Na(m na(m tro*`i co' nhu.c, co' vinh
Co' chua, cha't, ngo.t, bu`i, cay, dda('ng ...
Co' hai ma'i dda^`u chia nhau thu` oa'n
Co' tha(`ng ta tru't na.n xuo^'ng vai em !

Na(m na(m tro*`i co' mo^.t te^n Duye^n
Ta ca tu.ng, ro^`i chi'nh ta bo^i lo.
Ti`nh ta dde.p nhu*ng ta co`n ni't nho?
Ne^n lo^~i la^`m dda~ ddu.c ma`u so^ng
Ne^'u em co`n thu*o*ng me^'n tuo^?i mu*o*`i la(m
Xin nuo^'t ha^.n mi?m mo^i cu*o*`i xi' xoa'
Ho^`n ta dde.p nhu*ng ddo*`i ta tha?m qua'
Ne^n ti. hie^`m nhen nhu'm giu*~a nga^y tho*
Ne^n em co`n chu't ddi?nh mo^.ng mo*
Xin ro^.ng lu*o*.ng thu*' dung ngu*o*`i lo*~ da.i
Na(m na(m tro*`i ta la`m te^n chie^'n ba.i
Ti`m mu*u tha^m ha. thu? dde^ he`n
Va` la^`n na`o ta le'n lu't dda^m em
Ba(`ng nhu*~ng ngo.n dao mu` lo`ng qua'ng da.
Duye^n oa(`n oa.i cu~ng la` Duye^n sa'ng gia'
Bo*?i tru*o*'c dda^y ta dda~ tu*. dda^m mi`nh !

Na(m na(m tro*`i ... ddeo dduo^?i hu* danh
Ta ma^'y kie^'p va^~n la` ta ma('c no*.
Mi`nh ha^.u the^' ca'ch chi ma` ga(.p go*~
Bo*?i vi` ta kho^ng de^~ ddu*o*.c dda^`u thai
Ne^'u ddu*o*.c dda^`u thai kho^ng de^~ ddu*o*.c la`m ngu*o*`i
(Du` chi? ddu*o*.c la`m ngu*o*`i tre^n dda^'t ... mo.i)

Ta ha'o tha('ng ne^n tu*o*?ng mi`nh cu*'ng co?i
Tu*o*?ng dda^u mi`nh can dda?m gie^'t ti`nh ye^u
Tu*o*?ng dda^u mi`nh Quan DDe^' tuye^.t ddu*o*`ng sie^u
Gio*` nga~ ngu*.a, tie^?u nha^n nhu* ... Ta`o Tha'o

Ta ha'o tha('ng ne^n tha`nh ngu*o*`i tra^ng tra'o
Bi. ddo*`i khinh la.i gio*? gio.ng khinh ddo*`i
Ky? nie^.m dda^`u tho*m nga't ca? ddo^i mo^i
Ta no^ng no^~i ddu*a tay ca^`m che'n ma'u

Na(m na(m tro*`i co' ti`nh gio^ng nghi~a ba~o
Co' con so^ng cho*` cuo^'n ke? que^n bo*`
Co' tra(m nga`n ca'nh la' tru'c dda`o kho^
Ro*i ru.ng tru*o*'c sa^n nha` em tho^?n thu*'c

Duye^n kie^u ha~nh cu~ng la` Duye^n che^'t gia^'c
Sau na(m na(m ... ho^`n cha('c la.nh nhu* mo^` !
Ta nga`y nay ta. lo^~i mo^.t ba`i tho*
Em ha~y ra'n thuo^.c lo`ng ... cho tre? la.i !

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1972)


TRU'C DDA`O

Tro*`i na`o dda~ ta.nh co*n mu*a
Ma` gio^ng to^' cu~ co`n chu*a muo^'n ta`n
Nha` ngu*o*`i to^i quye^'t kho^ng sang
Thu` ngu*o*`i to^i nhu*~ng dde^m na(`m nghie^'n ra(ng
Que^n ngu*o*`i - nha^'t quye^'t to^i que^n
Ma` sao ga(.p la.i co`n kie^n nha^~n cha`o

Chie^`u xu*a co' ngo.n tru'c dda`o
Mu`a thu la' ru.ng bay va`o sa^n em
Mu`a thu la' ru.ng e^m dde^`m
Nhu* co^ vo*'i ca^.u cu*o*`i duye^n da.i kho*`
Bo*?i vi` hai ddu*'a nga^y tho*
Ti`nh to^i da.o a^'y la` ... ngo* nga^?n nhi`n
The^' ro^`i tra(ng sa'ng lung linh
Em mu*o*`i sa'u tuo^?i gia^.n ho*`n vu vo*
Sang na(m mu*o*`i ba?y kho^ng ngo*`
Ti`nh to^i ni't nho? ngo^`i mo* cu~ng thu*`a
To^i mu*o*`i ba?y tuo^?i buo^`n chu*a
DDa^`u nie^n ho.c mo*'i da^`m mu*a ca? nga`y

Chie^`u nay ngang co^?ng nha` ai
Nhu? lo`ng to^i chi? nhi`n ca^y tru'c dda`o
Nhu*ng ma` kho^ng hie^?u vi` sao
Ga(.p ngu*o*`i xu*a la.i nhi`n nhau mi?m cu*o*`i ?

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1973)


DDA'M DDO^NG

Co^ Ba('c Ky` nho nho?
To'c "demi garcon"
Chie^`u vui cha^n ddo'n gio'
Co' thu*o*ng tha^`m anh kho^ng ?

Co^ Ba('c Ky` nho nho?
To'c "demi garcon"
Cu*o*`i nga^y tho* he^'t nu.
Ti`nh co*` tha^'y anh tro^ng
Khi kho^ng ddu*o*`ng ni'n gio'
Bu.i he^'t tho*`i bay rong
Khi kho^ng ddu*o*`ng ni'n gio'
Anh la^'y gi` lang thang ?

Co^ Ba('c Ky` nho nho?
To'c "demi garcon"
Chie^`u dda.p xe vo^ cho*.
Ma('t nhu* tro*`i bao dung
Anh vi` me^ ma?i ngo'
Ne^n que^n thu` dda'm ddo^ng !

DDo*`i chia muo^n nha'nh kho^?
Anh ta^.n go^'c gian nan
Cu*?a chu`a tuy ro^.ng mo*?
Ta` dda.o kho' nu*o*ng tha^n
Anh dda`nh xu*ng quy? su*'
La~nh ddu? ngo.n dao tra^`n
Qua gia'o ddu*o*`ng kie^'m Chu'a
Xin ddu*o*.c la`m chie^n ngoan
Chu'a cu*o*`i rung tha'nh gia'
Ba?o: dda^`u ngu*o*i co' su*`ng !

DDo*`i chia muo^n nha'nh kho^?
Anh ta^.n go^'c gian nan
Co^ Ba('c Ky` nho nho?
Ma('t nhu* tro*`i bao dung
Ha~y nhi`n anh tha^.t ro~
Tru*o*'c khi nhi`n dda'm ddo^ng
Ha~y nhi`n sa^u chu't nu*~a
Tru*o*'c khi ... va`o dda'm ddo^ng !

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1973)


HAI HA`NG ME O*? DDU*O*`NG GIA LONG

Ho^n ra'ch ma(.t ma` sao co`n nghi nga.i ?
Nho*' ddie^n dda^`u sao cu*' so*. chia tan ?

Mo^~i lo`ng ngu*o*`i mo^.t ly' le~ ba^'t an
Mo^~i cuo^.c che^'t, co' mo^.t hi`nh thu*'c, kha'c
Mo^~i dda('m dduo^'i co' mo^.t ma^`m gian a'c
Mo^~i ddo*`i ti`nh, co' mo^.t thu', chia ly

Chie^`u na('ng a^m tha^`m cha`o bie^.t lu~ la' me
La' me nho?, nhu* nu. cu*o*`i hai ddu*'a, nho?
Ti`nh cu~ng kho' theo tho*`i co*m a'o, kho'
Ta di`u nhau ddi du*o*'i bo'ng no*. na^`n

Em ba('t dda^`u tha^'y a^n ha^.n, chu*a em ?
Vi` lo*~ no'i thu*o*ng anh, ca'i tha(`ng quanh na(m tu'ng thie^'u
A^n ha^.n, co', thi` ha~y ne^n, ra'ng chi.u
Ha~y xem nhu* ca?nh ngo^. dda~ an ba`i
Nhu* ddi.a ca^`u kho^ng the^? ngu*o*.c vo`ng quay
Nhu* Chu'a, Pha^.t pha?i gay go tru*o*'c gio*` le^n ngo^i Pha^.t, Chu'a

Ti`nh cu~ng kho' theo tho*`i co*m a'o, kho'
Ne^n mo*'i ye^u, ma` cu* xu*? ra^'t vo*. cho^`ng
Ra^'t thie^.t ti`nh khi lu*.a qua'n bi`nh da^n
Khi no'i tha(?ng: "Anh go.i ca` phe^ dden bo*?i hu.t tie^`n uo^'ng ca`
phe^ dda'"

Mo^~i cuo^.c so^'ng tha(ng tra^`m, pha?i mua ba(`ng nhu.c nha~
Mo^~i ma(.t tro*`i, pha?i tra? gia' mo^.t hoa`ng ho^n
DDe^m, cha(?ng co`n ca'ch kha'c to^'i ta(m ho*n
Ne^n ma(.t mu~i ta dda^y, bu`n cu*' ta.t

Mo^i tha^m ti'm ba^.n na`o tu*o*i ta('n, ha't
Em nho*' vo*` hoan hi? vo^~ tay khen
DDe^? anh co`n cao hu*'ng cu*o*`i duye^n
Co`n tin tu*o*?ng nu. ho^n mi`nh, va^~n ngo.t

Kha(n ta(m to^'i ha~y ngang dda^`u qua^'n no^'t
Qua^'n cho nhau, qua^'n ba.o, qua^'n cuo^`ng ddie^n
Vo`ng sau cu`ng se~ ga(.p quy? Sa Ta(ng
Bo*?i ha.nh phu'c mo* ho^` nhu*, Thu*o*.ng DDe^'

DDo*`i, vo^'n kho^ng nu*o*ng ngu*o*`i tha^'t the^'
Thi` tho^i, o^ nhu.c cu~ng la` danh

Mi`nh ne^'u cho.n ddo*`i nhau la`m da^'u cha^'m
Mo^~i ca^u va(n dda^u ddu*o*.c cha^'m hai la^`n

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1973)


CO^ BA('C KY` NHO NHO?

DDo^i ma('t tro`n, dden, nhu* bu'p be^
Co^ dda~ nhi`n anh ra^'t ... Ba('c Ky`
Anh va'i tro*`i cho co^ de^~ da.y
DDe^? anh ddu*`ng uo^?ng mo*' ti`nh si

Anh va'i tro*`i cho co^ thi'ch mo^.ng
DDe^? anh ngo^`i ke^? chuye^.n na(`m mo*
"DDe^m qua co' mo^.t cha`ng bu*o*m bu*o*'m
Nguye^.n che^'t kho^ tre^n gia^'y ho.c tro` "

Anh cha('c ra(`ng co^ sinh trong nam
Ca?nh tu*o*.ng di cu* cha('c la. lu`ng ?
Khi nghe ai luye^'n thu*o*ng Ha` No^.i
Cha('c co^ nghe ba(`ng tim du*?ng du*ng

Anh va'i tro*`i cho co^ du*?ng du*ng
Coi nhu* Ha` No^.i - xu*' hoang ddu*o*`ng
DDe^? anh co`n da('t co^ ddi da.o
Co`n ru? co^ va`o ra.p ca?i lu*o*ng

Anh va'i tro*`i co^ thi'ch ca?i lu*o*ng
"Thi'ch ke? anh hu`ng die^.t ba.o ta`n"
Mo^'t mai the^ tha?m quanh ddo*`i so^'ng
Co^ se~ co`n ddo^i chu't la.c quan

DDo^i ma('t tro`n, dden, nhu* bu'p be^
Co^ nho*' nhi`n thie^n ha. la^.n lu*o*`ng
Ma` ha~y nhi`n anh cay la('m chuye^.n
Nhu*ng co`n con tre? chuye^.n ye^u ddu*o*ng

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1973)


THO* KHO*?I TU*. ME^ CUO^`NG

Tro*`i mu*a kho^ng lo*'n la('m
Nhu*ng ddu? u*o*'t ddo^i dda^`u
Ti`nh ye^u kho^ng dda('ng la('m
Nhu*ng ddu? la`m ... tie^u nhau

DDu*o*`ng ngu*o*`i , vui co' cha(.ng
Ta tru`ng ddie^.p u buo^`n
Nho*' ai ma` to'c ru.ng
Ngo'ng ai muo^'n ddu.c tro`ng
Vu*o*n vai ngo^`i tho*? bu.i
Thu'ng tha('ng co*n ho dda`m
Ra^`u thay tha^n ba.c nhu*o*.c
Tay bo*'i ti`nh em cho^n !

DDu*o*`ng ngu*o*`i ddau co' cha(.ng
Em ti'nh co`n ham cho*i
Lu*ng ngoan do`ng to'c bi'nh
Mo^i trinh non thi'ch cu*o*`i
Chie^`u chie^`u hay gio*~n na('ng
Ti`nh tro^i ... ke^. ti`nh tro^i ...

Ta la` ta ba^'t tu*?
Tho* kho*?i tu*. ho^`n oan
Ca'm o*n ai dda`o huye^.t
Vu`i da^.p gia^'c mo* pha`m

Ta la` ta ba^'t tu*?
Tho* kho*?i tu*. me^ cuo^`ng
Ca'm o*n ai ha`nh ha.
Ke? ba^'t thu*o*`ng ... ddie^n luo^n

Lo`ng nhu* xu*a, kho' go^.i
Hi`nh ngu*o*`i - mu*.c dda~ tha^m
Nga`y kia ta tu` to^.i
Chi? la` a'n sa't nha^n

Em pha?i na(`m xuo^'ng tru*o*'c
A'm a?nh mo^.t ddo*`i ta ! ...

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1974)


VA`I DDOA.N VIE^'T O*? DDINH TIE^N HOA`NG

Em co`n nho? la`m sao ma` bie^'t ddu*o*.c
Ta oa(.n mi`nh trong nhu*~ng kho^? ta^m rie^ng
Em co`n nho? la`m sao ma` bie^'t ddu*o*.c
DDo*`i buo^`n hiu nhu* la' ru.ng, ban dde^m

Chie^`u dda~ ke^u chie^`u ba(`ng tie^'ng gio'
Lo`ng ta u ua^'t cu~ng ke^u nhau

Em co`n nho? la`m sao ma` bie^'t ddu*o*.c
Nu. cu*o*`i na`o ba'o hie^.u co*n ddau
Nu. cu*o*`i na`o chi? la` ho*i tho*? me^.t
Cu?a mo^.t tha(`ng ma.t go.ng, ra'n, phong lu*u
Nu. cu*o*`i na`o pha't a^m tu*` dda'y ngu*.c
DDa~ ga^`n nhu* nhu*~ng tie^'ng ho khan

Chie^`u dda~ ke^u chie^`u ba(`ng tie^'ng gio'
Trong ta dde^m xuo^'ng ra^'t ba.o ta`n

Mu*a vo*'i na('ng da^~u chung tro*`i, chung dda^'t
Ma` quanh na(m ba('t buo^.c tra'nh nhau hoa`i
Ta vo*'i ngu*o*`i ba('t buo^.c, pha?i chia hai
La`m sao em bie^'t tro*`i ddau ddo*'n
La`m sao em lo*'n ba(`ng ta lo*'n
DDe^? chung cu`ng co^ng vie^.c: ddu*'ng than tha^n
DDe^? chung cu`ng ro~ nghi~a the^m , ho*n
Phi'a na`o kha'c cu?a bie^'n tu*` "cho'ng ma(.t"

Em co`n nho? la`m sao ma` bie^'t ddu*o*.c
A'o co*m ha`nh bu?n ru?n thie^n ta`i
Ho.c tho'i ngu*o*`i xu*a ta ca.o dda^`u ba'n to'c
Chu*a ddu? ta(.ng em nu*?a chie^'c a'o da`i

Em co`n nho? la`m sao ma` bie^'t ddu*o*.c
Ta vo*'i ddo*`i, thu*.c su*. cha(?ng nu*o*ng nhau
Ta vo*'i ddo*`i, ta^'t nhie^n thua cuo^.c
Vi` a'o co*m la` nhu*~ng ngo.n lao

Em co`n nho? la`m sao ma` bie^'t ddu*o*.c
Mo^~i nu. ti`nh a^?n chu*'a mo^.t loa`i sa^u

Va` , khi em tha^'m nhua^`n e^ a^?m
Ta so*. ta`i ta dda~ ru~ nha^`u

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1974)


HO^M NAY

Khi kho^ng ti`nh na~o nu`ng buo^`n
Go't cha^n ai bo? con ddu*o*`ng nho*' nhung
Go't cha^n ai nhe. vo^ cu`ng
Da^~m tre^n xa'c la' to^i tu*`ng tie^'ng ke^u
Go't cha^n ai bu*o*'c nhe. he^`u
Bu*o*'c qua to^i, bu*o*'c, hu* nhie^`u tho'i quen

Khi kho^ng ti`nh na~o nu`ng buo^`n
Nho*' ho^m qua va^~y tay ngu*`ng nga^.p bay
To'c ai nga('n nga('n, nhu* la`
Suo^'t ddo*`i chu*a chi.u thie^.t tha` cha^'m vai
Suo^'t ddo*`i khe't na('ng rong cho*i
Ke^? nhu* ho*i hu*o*'m ba`n tay to^i, thu*`a

Mu*`ng em so*'m bie^'t lo.c lu*`a
Bie^'t nga^y tho* gia?, bie^'t ddu`a vo*'i ddau

Bie^.t ly du` o*? ga na`o
Cho to^i ngo^`i mo^.t toa ta`u la~ng que^n

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1974)


DO^I MA('T NA`O LINH HIE^?N

Mu`a ddo^ng dda~ ve^` ro^`i ddo' nho?
DDo^`ng ba(`ng mie^`n nam tro*? tro*`i tra'i gio'
Anh cho*.t nghe ho^`n tha'nh tho't tie^'ng chuo^ng
Vu*`a ddu? ho^`i sinh mie^`n gia'o ddu*o*`ng buo^`n

Mu`a ddo^ng dda~ ve^` ro^`i ddo' nho?
Anh ma(.c a'o len qua^'n kha(n qua`ng co^?
Bo^`ng a(~m tim mi`nh ddi le^~ ti`nh ye^u
DDo^`ng ba(`ng mie^`n nam du` cha(?ng la.nh bao nhie^u
Nhu*ng cu~ng pha?i ra ca'i ddie^`u re't mu*o*'t
La`m chie^n ngoan, ca? ddo*`i, to^n vinh ha.nh phu'c
Ca? ddo*`i tin su*. tha^.t co', thie^n dda`ng

DDo^i ma('t na`o cu?a Chu'a o*? tra^`n gian
Bo'ng to^i nga~ hu*o*'ng tha^m cu`ng ddo*`i so^'ng kho'

Mu`a ddo^ng dda~ ve^` ro^`i ddo' nho?
Phu'c a^m mu*`ng nga^n vo.ng ddu*o*.c bao la^u ?
To^i ca? tin, ne^n ra^'t de^~ nghi ngo*`
To^i vu.ng ti'nh, ne^n va^~n thu*o*`ng do du*.
Ti`nh cha?y xie^'t qua ddo*`i nhu*, tha'c lu~
To^.i tha^n to^i ba^`m da^.p, mu?n, nhu* bu`n

DDo^i ma('t na`o cu?a Chu'a o*? tra^`n gian
Co' soi tha^'u ta^.n cu`ng mie^`n u ua^?n ?
DDo^i ma('t na`o sa'ng nhu* tro*`i quang dda~ng
Hay a^n ca^`n chuye^n cho*? lu.y phie^`n to^i

Cha(?ng bao gio*` tha^`n tha'nh chi.u ho*? mo^i
To^i cu~ng the^' ne^n sa^`u say lu'y tu'y
To^i cu~ng the^' ne^n ho*`n cao nga^'t nu'i
Cho*` em qua, ro^`i, dde^? qua luo^n ...

DDo^i ma('t na`o cu?a Chu'a o*? tra^`n gian
Ha~y pha'n ddoa'n ta^m ho^`n to^i, tha'nh thie^.n
DDo^i ma('t na`o tuye^.t vo*`i linh hie^?n
Ha~y to` mo` the^m chu't nu*~a, ti`nh to^i !

Cha(?ng bao gio*` tha^`n tha'nh chi.u lia` ngo^i
To^i cu~ng the^' ne^n tu*o*.ng hi`nh re^u phu?
To^i cu~ng the^' ne^n xu*o*ng ta`n co^'t ru~
No*i mie^'u dde^`n hoang ro*.n ca'nh do*i bay
(Ha~y mo^.t la^`n ddi.nh bu.ng dde^'n tha(m to^i
Tha^`n tha'nh co^ ddo*n ra^'t sa~(n sa`ng dda~i ngo^. !)

Mu`a ddo^ng dda~ ve^` ro^`i ddo' nho?
Anh la(.ng mi`nh tha^'m thi'a tie^'ng chuo^ng
La`m ca^y tho^ng gia` ddu*'ng la(.ng hu*o*?ng mu` su*o*ng
Co`n bao nhie^u dde`n va` bao nhie^u ne^'n
Ha~y mo^.t la^`n mang ra tha('p he^'t
Ha~y mo^.t la^`n kho^i phu.c la.i, nie^`m vui

DDo^i ma('t na`o cu?a Chu'a o*? lo`ng to^i
Nho? o*i, o*i nho?, va` nho? o*i ...

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1974)


LA^`N CUO^'I

Ta ba.t ma.ng ke'o theo ngu*o*`i ba.t ma.ng
Ne^n co*n vui thu*o*`ng ke'o theo cu*.c hi`nh
Ne^n tu*o*ng lai ba(`n ba(.t o*? lo`ng mi`nh
Ne^n ba^'t ha.nh nga^.p dda^`u ai vo^ to^.i

Ngu*o*`i mo*'i lo*'n cu*?a ho^`n chu*a ba'm bu.i
Vo^.i va`ng chi mo*? ro^.ng ca'nh tin ye^u ?
Bie^'t dda^u ta la^?n qua^?n mo^.t ddo*`i, lie^`u
Chuye^n ddo^.i lo^'t tha'nh nha^n ddi ... lu*o*`ng ga.t

Ngu*o*`i mo*'i lo*'n vung ti`nh ra tha(?ng ta('p
Kho^ng so ddo ca^n nha('c phu't gia^y dda^`u
Nhu* te^n bay chu*a ki.p nha('m bia na`o
Khi kie^.t su*'c cam dda`nh ... ghim xuo^'ng dda^'t

Ngu*o*`i mo*'i lo*'n tie^u hoang ti`nh thu*' nha^'t
Chi? vi` ham ddo^?i ddu*o*.c phu't danh tho*m
Bie^'t dda^u ta cong xu*o*ng so^'ng, cong xu*o*ng su*o*`n
Di`m ua^'t ha^.n no*i dda'y gan lu*?a ru*.c
Ne'm nha^n ca'ch va`o nga`n sa^u ky' u*'c
Tra't bu`n tanh le^n ma(.t dda~ bao na(m
Mo*'i ngoa`i hai mu*o*i ma` tra^`m tro.ng chu*'ng ddau lu*ng
Bo*?i luo^`n cu'i mo^~i nga`y da(m ba?y ba^.n !

DDo*`i cha(?ng kha'c tay ma dda^`u bie^?n la^.n
Keo kie^.t tu*`ng pha^`n danh lo*.i so*'t chia
Bu*o*'c ra ddo*`i ai cu~ng ddo^.i ma~o mang hia
Ai cu~ng co^' ngu.y trang cu~ng na(.ng pha^`n tri`nh die^~n
Ngu*o*`i mo*'i lo*'n tu*o*?ng la^`m ta linh hie^?n
Ne^n cuo^'i cu`ng le^. ra't ma' thanh ta^n
Ne^n cuo^'i cu`ng te^ ta'i da. a(n na(n
Ta lu'c na`o cu~ng ddo^.ng lo`ng tra('c a^?n
Nhu*~ng nha^n dda.o ca`ng nhie^`u ca`ng ... che^'t so*'m
Bo*?i ta tu*`ng nga~ ngu*.a ro*i thu*o*ng
Cu~ng nhu* tu*`ng na^ng ddo*~ ke? du*o*'i cha^n
Tu*`ng thua ngu*o*.c nhie^`u phen ho*n tha('ng ngu*o*.c !

Ngu*o*`i mo*'i lo*'n co' buo^`n, thi`, cu*' kho'c
Kinh nghie^.m ddo*`i ta ta(.ng ddo', ca^`m ddi !
La' co`n xanh tre^n nha`nh ca'nh xua^n thi`
DDau ddo*'n chi? nhu* ... va`i xao xa'c ru.ng
Gio' co`n no^?i ba.o ta`n muo^n muo^n tra^.n
Ha~y ta^.p ta`nh chi.u ddu*.ng the^m, ho*n
Ha~y nho*' ra(`ng, kho^ng pha?i su*. ghen tuo^ng
La` phu*o*ng pha'p buo^.c ra`ng ha.nh phu'c !

Ngu*o*`i mo*'i lo*'n co' buo^`n, thi`, cu*' kho'c
Ba`n tay mi`nh hu*'ng la^'y le^. mi`nh ro*i
Ma'u se~ hoa` tan nga`n phie^'n nga^.m ngu`i
Se~ gia?m nhie^.t ... (ra^'t ca^`n cho mai ha^.u !)

Ta dda~ ddu*'ng the^' quay cuo^`ng bo^ng vu.
Tro*'n theo roi mo*'i giu*~ ddu*o*.c tha(ng ba(`ng

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1974)


NGO^`I QUA'N, TI`NH CO*` GA(.P LA.i K

Tu*`ng do`ng ha.nh phu'c to^i tan
Ca^y ddau ddo*'n dda~ ro^.ng ta`n ddo*'n ddau
Tie^'ng cu*o*`i huye^n na'o dde^m tha^u
Co' to^i khua^n va'c to^i sa^`u dde^'n dda^y
Co' ngu*o*`i vui ve? ba('t tay
Ma` trong tay ba('t ddu? dda^`y ve^'t thu*o*ng

So*'t cho ai mo^.t chu't buo^`n
Sao to^i kho^ng no*~, ne^n tha^`m ca.n ly ...

Ba.n be` ha.nh phu'c, ddo^i khi
No'i na(ng vo^ y', ngo^`i nghe ddo*'n lo`ng
Sa'u chai bia, ca? nga`n ddo^`ng
Sao chu*a ddo^?i ddu*o*.c, xua^'t tha^`n phu't gia^y ?

Ye^u ngu*o*`i tha^'t ta'n men say
Phi'a trong gia(.c gia~ - ma(.t ngoa`i tra^'n an

Thanh bi`nh na`o o*? Vie^.t Nam
So*'m mai na`o o*? ti?nh hoa`ng ho^n to^i ?

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1974)


THA'NG GIE^NG, CHIM

Na('ng a^'m chan hoa` tre^n la' bie^'c
So*'m mai anh bo^~ng tha^'y vui vui
DDe^m qua co' pha?i em ngo^`i ho.c
Co^' y' da`nh rie^ng chu't ngo.t bu`i ?

DDe^m qua to^i qua'n em say mu*o*'t
DDa`nh ngu? nho*` qua gio*` gio*'i nghie^m
Ma('t nha^.p ma('t nhoa` anh cu~ng ra'n
Nhi`n ai cha(m chi? cu'i dda^`u, em .
Chia hai to'c buo^.c ngoan vai a'o
Sa'ch vo*? vo^ ho^`n ra^'t tha?nh nhie^n
Sa'ch vo*? vo^ ho^`n ne^n a'c ddo^.c
La`m ro*i nu*o*'c ma('t ho?ng thi em !

Na('ng a^'m chan hoa` tre^n la' bie^'c
Anh ngo^`i tha? kho'i thuo^'c ba^ng khua^ng
Tha'ng gie^ng ri'u ri't ba`y chim se?
DDa'nh thu*'c ngo*~ nga`ng, lu~ ngo'i rong

Tha'ng gie^ng em a'o da`i trang nha~
Ti?nh ly. co`n nguye^n ne't Vie^.t Nam
DDa`i ca'c cha^n nga` ai bu*o*'c khe~
Quye^.n theo ta` lua. ca? phu*o*ng ddo^ng

Na('ng a^'m chan hoa tre^n la' bie^'c
So*'m mai em nho? nha('n sang ddu*o*`ng
DDo^i chim na`o dda^.p tre^n da^y ddie^.n
Ngo* nga'c nghie^ng dda^`u tha^.t de^~ thu*o*ng

Anh ho*'p ngu.m ca` phe^ (dda~ nguo^.i)
Le? loi cu*o*`i nu. va^?n vo* ddo*`i ...

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(1/1975)


THA'NG 11. THO* MU*A

Ngu*o*`i to'c tha? vai ngoan
Bu*o*'c qua chie^`u, mu*a nho?
Cu`ng ta^.n cho^'n tang thu*o*ng
Ta nghe nga`n phie^'n gio'
DDe` na(.ng bo'ng the^ lu*o*ng
Xuo^'ng tu*`ng ho*i tho*? kho'

Ngu*o*`i to'c tha? vai ngoan
Di.u hie^`n trong mu*a nho?
Cho*'n cho? ddo*`i nghie^.t oan
Ta mo*`i ta vie^'ng mo^.

Ta mo*`i ta vie^'ng mo^.
Li`a tha?m ca?nh du*o*ng gian

Chu'c Pha^.t co`n lui cha^n
Tru*o*'c ba.o quye^`n che^' ddo^.
Huo^'ng ho^` chu't hu* danh
Nguye^~n Ta^'t Nhie^n tho^'ng kho^?

O^i chu*~ nghi~a va(n chu*o*ng
Ba^'t lu*.c, ca`ng ba^'t lu*.c

Pha?i so^'ng no*i ddi.a ngu.c
Mo*'i hie^?u tha^'u tha^n ta

DDo^i ma('t ngu*o*`i nga^y tho*
Kho^ng he^` vu*o*ng va^'n to^.i
Co' cho*? ti`nh ta theo
To*'i co~i na`o die^.u vo*.i ?

Lu*?a ddo*`i ta dda~ lu.n
DDang ha^'p ho^'i tro ta`n

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Bie^n Hoa`, 06/11/1975)


BA`I HA.NH NGO^.

Em he^'t thu*o*ng ta ro^`i pha?i kho^ng ?
Tho^i the^' cho ta bo*'t na~o nu`ng
Tho^i the^' cho ddo*`i ta nga^.m dda('ng
Co`n nghe vi. ngo.t cu?a ti`nh nha^n !

Ta co' gi` dda^u ngoa`i kho^'n kho^?
Ngoa`i ve^'t thu*o*ng tha^'m thi'a u ti`nh
Ye^u ai ta qua^'n da^y oan nghie^.t
Ma(.c su*'c nha^n gian sie^'t ba.o ta`n

Ta co' gi` dda^u ngoa`i tra'i tim
DDem pho*i he^. lu.y giu*~a thanh thie^n
Ngo*` dda^u thie^n ha. vo^ ta^m qua'
Mua vui tre^n nhu*~ng no^~i ddoa.n tru*o*`ng

The^' nha^n kha('c nghie^.t ho*n ta tu*o*?ng
Em cu~ng vo^ ti`nh nghie^.t nga~ theo
Ye^u ai ta ddo^'t tho*`i nie^n thie^'u
Ba^y gio*` mang tha?m ki.ch ta`n tro

Em he^'t thu*o*ng ta ro^`i pha?i kho^ng ?
Tho^i the^' cho ta chu't ma't lo`ng
Tho^i the^' cho ta co`n ba'c a'i
Co`n tu*o*?ng tin ngu*o*`i vi` tu*o*?ng tin em ...

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Bie^n Hoa`, 09/04/78)


CUO^'I THA'NG TA'M

Kho^? ddau oa(`n oa.i sinh tho*`i
Ye^u ai to^i chi? co' lo*`i tho*? than
Co' mo^i ho^n tro^.m vo^.i va`ng
Khie^'n em hoa?ng ho^'t trong co*n ti`nh dda^`u

Nu. cu*o*`i giu*~ ddu*o*.c bao la^u ?
Nha^n sinh la` mo^.t gio`ng sa^`u mie^n man ...
So^ng da`i ro^`i cu~ng chia pha^n
Ti`nh bao nhie^u lo*'n cu~ng ta`n phai pho^i
To^i ddam me^ sie^'t tha^n ngu*o*`i
Hay dda^u dda' ta?ng ddeo ddo*`i tra(m na(m !

Em ga^`y guo^.c, em mong manh
Em chu*a ddu? su*'c long ddong cu`ng cha`ng
Em nga^y tho* dde^'n ro*~ ra`ng
Em chu*a ddu? lu*o*.ng khoan ho^`ng thu*' dung
Em to^.i nghie^.p, em tu?i tha^n
Em chu*a tu*. chu? ki'p nga(n le^. ra`n ...

Lo^i ngu*o*`i te' sa^'p gian nan
Lo^~i to^i, u*` ddo', muo^n pha^`n lo^~i to^i

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Bie^n Hoa` , 29/8/79)


1978 O*? VIE^.T NAM

Phu the^ ne^'u pha?i no*. ro^`i
Thi` to^i dda^u nga.i ngo? lo*`i ye^u em

Nhu* con chim mo*'i ta^.p chuye^`n
Ba^ng khua^ng ga^'m lua. tha'nh hie^`n em ra
Ma(.t tro*`i ru*.c ro*~ phu*o*ng xa
O*? dda^y ha.nh phu'c chi? la` ddau thu*o*ng
Nhu*~ng ddo^i ma('t ngo' lu*o*`m lu*o*`m
Nhu*~ng nanh vuo^'t thu' a^?n trong da'ng ngu*o*`i
Ca'ch gi` to^i nhu? khuye^n to^i
So^'ng cho ra ve? ca^`n ddo*`i, trang nghie^m
So^'ng kho^ng khinh lu~ tha^'p he`n
The^' ne^n tu*` ddo' co*n ddie^n xe' ddo*`i

Ca'ch gi` to^i nhu? khuye^n to^i
So^'ng kho^ng du*~ do^.i, so^'ng nguo^i ha^.n thu`
(To^i duy ta^m, ra^'t nha^n tu*`
The^' nhu*ng tho*`i dda.i suy tu* dda~ ... ta`n !)

Phu the^ ne^'u dda~ buo^.c ra`ng
Thi` xin nha^~n nhu.c cu*u mang vo*. cho^`ng
To^i, quanh na(m so^'ng hoang dda`ng
Cu~ng xin nho? le^. hoa`n lu*o*ng kho'c ti`nh !

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Bie^n Hoa`, 05/9/78)


LA^`N DDA^`U

Gian trua^n la('m mo*'i ho^n ngu*o*`i
Chie^'c ho^n ti`nh lo*'n ddem ddo*`i theo nhau
Ho^n em pho*'t nu. ho^n lie^`u
Bo^~ng nghe tra^.t tu*. kha' nhie^`u ddo^?i thay
Vi' du` no^.i co? nga`n ca^y
Cu~ng mo^i tru*o*`ng ddu'ng mo*'i khai la' ca`nh
Mo*'i ddo*m bo^ng, mo*'i tra'i la`nh
Nhu* to^i hu*o*'ng thie^.n bo*?i ti`nh tha(ng hoa
Ho^n em le'n nu. ba^'t ngo*`
A^m ba tha?ng tho^'t, dda`o sa^u ta^.n cu`ng
Hi`nh nhu* tro*`i dda^'t ba`ng hoa`ng
Kho^ng, kho^ng pha?i the^' ... tim ngu*`ng dda^'y tho^i
Ho^n em cha^'n ddo^.ng dda^`u ddo*`i
Chie^'c ho^n ti`nh lo*'n kie^'p ngu*o*`i ddo^i gia^y .

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Bie^n Hoa` - Trung Thu Ma^.u Ngo.)


LU*U VONG

Co' le~ em kho^ng hay
DDo^i ca'nh cha`ng, dda~ ga^~y
Cha`ng ca^`n ddu*o*.c ngu? ye^n
Trong na^'m mo^` hie^.n ta.i

Pha?i, chi'nh em ddang mang
Ba~o bu`ng hung ha~n to*'i
Qua^.t mo^` cha`ng la.nh tanh
Bo^~ng tha`nh tang to'c, mo*'i

Em buo^.c cha`ng ho^`i sinh
So^'ng, ba(`ng ddo^i ca'nh ga^~y

DDi.nh me^.nh vu't nhu* te^n
Ca('m nga^.p tu*`ng tha^n pha^.n
Pha?i, chi'nh em giu*o*ng cung
Ho^`n cha`ng dda`nh ro*i ru.ng

Ho^`n cha`ng dda`nh ro*i ru.ng
Ngoan ngoa~n xuo^'ng tay ai
Nhu* ngoa`i khung kie^'ng cu*?a
Chie^'c la' khe~ qua ddo*`i ...

Ba^y gio*` vo^'n lie^'ng anh
Chi? co`n ddo^i ma('t da.i
Tro^ng vo*`i hu*o*'ng co^' hu*o*ng
(Tinh anh na`o so't la.i
DDu? xanh ma`u nho*' nhung ?)

Ba^y gio*` tri' o'c anh
Vang vang hoa`i so'ng ba.c
Ca'ch chi tho* tha`nh va^`n
Ta(.ng em mu*`ng, cho*'p ma('t

O^i nhu*~ng chie^`u be^n nhau
Hai ddu*'a cu*o*`i chung nu.
Gi`n giu*~ ddu*o*.c bao la^u ?
Chu't su*o*ng ti`nh o'ng a? ?

O^i , nhu*~ng chie^`u be^n nhau
Ha't chung ba`i ha't cu~
Da(m nu. cu*o*`i ni't nho?
Che'n vo*i sa^`u vong lu*u

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Paris, 18/11/79)


TA`N THU

O^i nhu*~ng ha`ng ca^y nhung nho*' nhung
Co' nhu* ta ddu*'ng la.nh vo^ cu`ng
Co' nghe su*o*ng tuye^'t la`m hon he'o
Chu't gi` ma`ng muo^.n thuo*? thanh xua^n

O^i nhu*~ng ha`ng ca^y ngo* nga^?n ngo*
Co' kho^? ddau nghe la' hu*~ng ho*`
Co' nhu* ta nu*?a ddo*`i hiu ha('t
Muo^'n che^'t, sau ddo^i ba^.n gia~ tu*` ?

O^i nhu*~ng ha`ng ca^y im ddu*'ng im
Ngu`i tu*o*?ng bao nhie^u la' phu. ti`nh
Co' nhu* ta ddu*'ng - ta`n mo* mo^.ng
Ma'u va^~n loang tu*` ve^'t nha^n duye^n ?

Na`y nhu*~ng ha`ng ca^y ddu*'ng tro* xu*o*ng
Co' ddu*'ng nhu* ta ddu*'ng na't lo`ng
Co' nhu* ta ddu*'ng cho*` kho^ng he.n
Mo^.t ngu*o*`i ... kho^ng bie^'t nho*' ta kho^ng ?

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Sarcelles, 25/11/79)


UYE^N U*O*NG

Ti`nh dda~ dde^'n trong nhu*~ng nga`y ddi.a ngu.c
Trong nhu*~ng nga`y ngu*o*`i, thu' pha?i nhu* nhau
Trong nhu*~ng nga`y a'c quy? toa. ngai cao
Pho^ nanh vuo^'t ba`y gu*o*m ddao xie^`ng xi'ch

Ta gu*o*.ng so^'ng giu*~a bao tru`m no^~i che^'t
Tay kha(ng kha(ng ca^`m giu*~ nu. hoa ho^`ng

Khi ye^u ai ta ma~nh lie^.t sinh to^`n
Ta chi.u ddu*.ng phi thu*o*`ng cu*.c hi`nh man to*.n
Vai ki.ch tha?m ddo*`i cho ta dda?m nha^.n
DDo*`i cho.n ta dde^? cha` dda.p kho^ng nu*o*ng
Lu'c em vu*`a cho*.t hie^?u, cho*.t ngu`i thu*o*ng
Thi` hai ddu*'a co`n dda^u co* ho^.i nu*~a

Ti`nh dda~ dde^'n trong nhu*~ng nga`y nhuo^.m ddo?
Trong nhu*~ng nga`y Thu*o*.ng DDe^' pha?i ra ddi
Trong nhu*~ng nga`y gia' tri. cu?a lu*o*ng tri
DDu*o*.c tha^?m ddi.nh ba(`ng ti'n ddie^`u duy va^.t

Ti`nh dda~ dde^'n trong nhu*~ng nga`y ddi.a ngu.c
Trong nhu*~ng nga`y cu*o*'p cu?a, sa't nha^n
Trong nhu*~ng nga`y nha~n hie^.u "nha^n da^n"
Da'n bu*`a ba~i tre^n mo^~i ha`nh vi ba.o ngu*o*.c

Co' nhu*~ng chie^`u ta muo^'n ho^n em, ro^`i kho'c
Mu`a bi`nh an na`o cho*` ddo*.i uye^n u*o*ng ?

Nho*' ho^m xu*a em ma?nh kha?nh tan tru*o*`ng
Hu*o*ng trinh khie^'t nga^y nga^y chie^`u na('ng lu.a
A'o ddo^ng phu*o*ng co`n e de` tru*o*'c gio'
DDo^i ta` ngoan chu*a phi? su*'c tung ta(ng
Bu.i tra^`n gian chu*a go*.n vu*o*'ng mi cong
Tho* ta sa'ng theo ho^`n ta tre? nho?

Nho*' ho^m xu*a em bi`nh minh thie^'u nu*~
Mo^i vo^ u*u chu*a bo*.n nho^'m ho*i ngu*o*`i
Tay ma(ng to* chu*a vo.c nu*o*'c gio`ng ddo*`i
To'c bi'nh tha?nh tho*i chu*a phie^`n kho'i thuo^'c
Ta le~o dde~o theo ti`nh e^ a^?m bu*o*'c
DDe^? chie^`u ve^` nghe ... tha^'m thia' gian nan

Nho*' ho^m xu*a em mo* mo^.ng nhe. nha`ng
Hay ha't khe~ ddo^i ba`i ti`nh man ma'c
Trang thu* nho? e'p bo^ng hoa, la`m da'ng
Ca`i no* nhung tre^n to'c mu*o*.t, la`m duye^n
Cu*o*`i vo*'i ti`nh nhu*ng ... tra'nh vo^.i sang be^n
Nhu* the^? so*. ti`nh ye^u la`m la^'m a'o

Chim trong to^? bie^'t chi ddo*`i gio^ng ba~o
Em con cu*ng na`o bie^'t buo^?i lu*u dda`y
Em ye^n vui sao ddoa'n ddu*o*.c mo^.t nga`y
Run tay vuo^'t ma'u cho^`ng no*i lao ngu.c

Em gia gia'o pha?i lo`ng cha`ng lang ba.t
Xu*a, la(.ng nhi`n nhau tim dda^.p, vi` ye^u
Nay le'n nhi`n nhau bi thie^'t vo*. cho^`ng tu`
Khoa?ng pha^n ca'ch hai la^`n ra`o gai the'p

Xu*a nu*o*'c ma('t gia^.n ho*`n "anh tha^'y ghe't"
Gio*` mau tay que^.t le^. tha?m, tha^n ta`n
Ngo' theo em ra ta('m vu~ng tra^u da^`m
Tha^'t the^?u bu*o*'c no^'i cha^n ha`ng nu*~ to^.i
Ta tho*` tha^~n kho^ng hay mi`nh quy. go^'i
Ngo^`i be^.t ho^`i na`o trong lu'c ddu*'ng ddeo song ...

Gia' pha^.n ngu*o*`i pha?i tra? ba(`ng ddau thu*o*ng
Cha(?ng ha.n ddi.nh bao nhie^u la` cu`ng ta^.n
Tho^i, ha~y cu`ng ta coi thu*o*`ng su*. so^'ng
Ha~y cu`ng ta la~ng ma.n giu*~a go^ng cu`m
Da`nh la.i ddi em gio.t lo'ng la'nh ddang ru*ng
Hu*o*ng buo^`n ba~ cu~ng ddu*`ng ne^n phi' pha.m
Da`nh la.i ddi em gio.t ngu`i gio.t nga^.m
Lo*~ mai xa co`n ... mo`i ma(.n ddo^i do`ng
Thuo*? ly tan co`n luye^'n tie^'c dda^y, ga^`n
(ddo*`i ma^'t na't lu*o*`ng no^?i dda^u ma` giu*~ ?)

Ta le^ le^'t qua tu*`ng gio*` nhu*` tu*?
Nga`y bu*'c ho*i, dde^m tra ta^'n tinh tha^`n
Bo^'n thu*o*'c vuo^ng ngo. ngua^.y hai mu*o*i tha(`ng
Bi. dde` be.p, di~ nhie^n, con thu' dde.t
Ba.n tu` o*i vo^ ti`nh bo.n a'c nghie^.t
Co*m tha(m nuo^i ta lie^'c tro^.m chu*.c tha^`m
Ba^y a(n ro*i, a(n ro*'t, du*?ng du*ng
La.i no'i do'c; bo bo ngon ho*n ga.o

Ta nha^~n nhu.c qua tu*`ng gio*` ta`n ba.o
Chu'ng kie^'n tha^n nha^n, cha me. tra^`n truo^`ng
Chu*'ng kie^'n nha` tu ba'n re? linh ho^`n
Ba'n gia'o chu? cho ... cu*?a ha`ng thu*.c pha^?m

Ho*~i dda^`u o'c ke? nuo^i mo^`m ca^?n tha^.n
Nga`y mai co' ddi.nh me^.nh cu?a nga`y mai

Tho^i, ha~y cu`ng ta uo^'ng, ca.n, em o*i
Bi dda't xuo^'ng ruo^.t non, cho*` tie^u hoa'
Em se~ tha^'y ha^.n thu` la` phe'p la.
Tha'p cho ngu*o*`i ddo^i ca'nh lo*'n ha(ng say
Nhu* dda.i ba`ng khi du~ng ma~nh ha(ng say
Sa(n ha.nh phu'c tu*` vo`m tro*`i ly' tu*o*?ng

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Tri'ch "Tru*o*`ng Thi Cu~ng Ca^`n Cho Ha.nh Phu'c)


GIA PHA?

Que^ hu*o*ng go^'c ti'ch nga`n na(m
Sao nhi`n gia pha? o^i toa`n ca^u kinh ?

O^ng to^i ddi li'nh trie^`u ddi`nh
Gia'o gu*o*m tha^'t thu? be^n tha`nh qua'ch xu*a !

Cha to^i kha'ng chie^'n dda'nh Cha`
Ta^`m vo^ng ga^~y du*o*'i chie^'n xa na(m na`o !

Anh to^i a'o tra^.n hoa ma`u
Mo^.t nga`y con kho'c vo*. ddau ma^'t cho^`ng !

To^i, sinh vie^n do*? ho.c ha`nh
AK, no'n co^'i - chie^'n tru*o*`ng Cao Mie^n !

Bao gio*` xu*' Vie^.t bi`nh ye^n ?
To^i ngu ngo* ho?i hoa`i tre^n xa'c ngu*o*`i

NTN - Paris 21/4/1980


VE^` TRE^N NA.NG GO^~


Tu*` anh ca^'t bu*o*'c chinh nha^n
Na`ng la`m thie^'u phu. thu*o*ng con xo't cho^`ng
Mo^.t mu`a ddo^ng ... chi'n mua` ddo^ng
Bie^n khu ca'ch tro*? ho*n ... ddo^`ng gia^'y xanh
Chi'n na(m la`m vo*. nha` binh
DDo^`ng lu*o*ng vo*. li'nh bo^'n con va^~n cu*o*`i
Tro*`i la`m cho dda'm mu*a ro*i
Chi'n na(m ai khie^'n nu. ddo*`i vu*`a tan ?
Que^ hu*o*ng sa^`u na't ddie^u ta`n
Ha^.u phu*o*ng tie^'ng ha't buo^`n chan tha'ng nga`y
Gia~ tu*` ma'i to'c tha?o ngay
Gia~ tu*` vo*. li'nh tha'ng nga`y xanh xao
Na`ng la`m ma' ru*o*.u ga'i dda`o
Pha^'n son kha'ch cu~ng cu'i dda^`u na^ng niu
DDo*`i tre^n ba.c la('m tie^`n nhie^`u
Nho*' dde^m ddo^ thi. ho*n chie^`u ta('m con
Nghe vui ky? nie^.m hao mo`n
DDu*o*ng xua^n ai dde^? he'o hon tuo^?i ddo*`i
Gia~ tu*` ti`nh nghi~a anh o*i
Pha^'n son em dda~ cho.n ddo*`i cho thue^n

Nga`y kia li'nh chie^'n tro*? ve^`
Vo*'i nghi`n ta^m su*. cuo^'i nghe^` ddao binh
Ve^` tre^n na.ng go^~ ma` nhi`n
Chi'n na(m chinh chie^'n thu*o*ng mi`nh la`m cha
Chi'n na(m cho^'ng na.ng ve^` nha`
Bo^'n con tre^n mo^.t tay ba` run run
Ho?i na`ng, me. ba?o: theo cho^`ng
Ho?i na`ng, con no'i: theo o^ng ma^'t ro^`i

Ha~y cu*o*`i ddi chie^'n binh o*i
Sa' chi da^u bie^?n du*o*'i tro*`i ho*.p tan
Bao nhie^u ddau kho^? tra^`n gian
Go*?i cha`ng cho tro.n cu*u mang kie^'p ngu*o*`i
Ha~y cu*o*`i ddi chie^'n binh o*I
Tro*? ve^` nay dda~ ma('t ngu*o*`i phe^' nha^n
DDa.n thu` ca('t ma^'t mo^.t cha^n
Vo*. to^i nay cho.n ngoa.i nha^n la`m cho^`ng

Ve^` tre^n na.ng go^~ ma` tro^ng
Lo^ nho^ la~ng dda.o cong lu*ng bo^n dda`o
Hua^n Chu*o*ng Ba?o Quo^'c dda^y sao ?
Ho^m nay la` to^.i gie^'t bao ... "anh hu`ng"

Ve^` tre^n na.ng go^~ ma` tro^ng
Chi'n na(m chinh chie^'n ddeo tro`ng ngu.y qua^n
Con tho* nhu.c nha~ dde^'n tru*o*`ng
E^ a phi? ba'ng ma'u xu*o*ng cha mi`nh
Cha "li'nh ngu.y" - con tu*. nhie^n
Tha`nh pha^`n kho^ng ddu*o*.c ngo'c le^n la`m ngu*o*`i
Ho.c vu*`a ddu? bie^'t ddo.c tho^i
DDu? la`m gia su'c hie^?u lo*`i DDa?ng sai

Ha~y cu*o*`i ddi phe^' binh o*i
Mo^.t tay cu~ng ra'n ma` ... moi cu? mi`

Tu*` dda^y do^~ ddo'i thu*o*`ng khi
Ru con to^i ha't na~o ne^` ca dao

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n


CA DAO

Cha`ng ve^` nay dda~ cu.t tay
Dde^m dde^m da. ho^.i la^'y ai da('t di`u
Thu*o*ng cha`ng nay he^'t na^ng niu
Theo cho^`ng ngoa.i quo^'c no' chi`u tuo^?i xua^n

Cha`ng ve^` nay dda~ cu*a cha^n
Thu*o*ng cha`ng thu*o*ng mo^.t - thu*o*ng tha^n thu*o*ng mu*o*`i
Tro*`i sinh em cu~ng la` ngu*o*`i
Bo? anh em cu~ng chi'n ... mu*o*`i dda('ng cay

Cha`ng ve^` nay ta('t tro`ng ngu*o*i
Ma^'y na(m chinh chie^'n - nu*?a ddo*`i a^m u
The^' gian ai thi'ch cho^`ng mu`
Khuye^n cha`ng ddu*`ng tra'ch be^? da^u cuo^.c ddo*`i

Anh nay dda~ phe^' nha^n ro^`i
Thu*o*ng anh la.nh ba^'y cuo^.c ddo*`i ta`n binh
Thu*o*ng anh ... cu~ng muo^'n chung ti`nh
Chi. em, chu'ng ba.n, gia ddi`nh ... kho^ng u*ng

Cha`ng ve^` a'n ti'ch "ngu.y qua^n"
Tha^n ta`n "no*. ma'u nha^n da^n" lu't dda^`u
Anh nay ca^`m cuo^'c no^?i dda^u
La^'y cho^`ng bo^. ddo^.i ... la`m da^u ba'c Ho^`

Nguye^~n Ta^'t Nhie^n

(Paris 21/4/1980)