Nguyen Tan Hung - Musics

Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Ca Khc NGUYN TN HNG * CDs nhc t bin t din...
***** click on the title of each song to play one at a time *****

CD Tnh Mun
(trong tp nhc: Mt Ln i, Anh Yu *** pdf ready to print, click here)
01. Du Yu i - Slow 02. Yu Ai - Slow 03. Hng Qu Tnh Khc - Fox Moderato 04. Ch (Wait) - Waltz (Tc gi ph nhc) 05. Tin Anh V Bin Khu - Andantino 06. Tnh Mun - Andantino (Tc gi ph nhc) 07. Bin Khu Chiu Gi Lng - Paso 08. Anh Ra i Ni Ny Cht - Tango Bolero 09. Ta Yu Nhau - Slow 10. Xin Hy Tm Nhau - Slow
CD Ch Mt Ln Trao
(trong tp nhc: Mt Ln i, Anh Yu *** pdf ready to print, click here)
11. Ma Thu - Tango (Tc gi ph nhc) 12. Ch Mt Ln Trao - Ballade 13. Sao Ri - Boston (Tc gi ph nhc) 14. Khung Tri K Nim - Slow 15. Mt Ln Chia Tay - Slow 16. Bn Dng Tin Giang - Bolero 17. H Nh - Boston (Tc gi ph nhc) 18. i i - Fox Moderato (Tc gi ph nhc) 19. Khi Xa Anh - Slow 20. Mt Ln i, Anh Yu - Andantino
CD Vit Nam, Qu Hng Ti
(trong tp nhc: Mt i Mi Mn Trng *** pdf ready to print, click here)
21. Dng Xa Khng Tm Thy - Waltz 22. Tnh t Nܧc - Fox Moderato 23. N Hng Du Yu - Boston (Tc gi ph nhc) 24. ܩng Tm Vo Yu - Slow 25. Su Vo m - Bolero 26. Hnh Bng C - Slow Tango (Tc gi ph nhc) 27. Vit Nam, Qu Hng Ti - Lento Espressivo 28. Tnh Cn y, Yu Cn - Bolero 29. Mt i Mi Mn Trng - Andantino 30. Khi Xa Si Gn - Slow
CD Mt Ngy Vui
(trong tp nhc: Mt i Mi Mn Trng *** pdf ready to print, click here)
31. Mt Ngy Vui - Surf 32. Yu Mi Khng Thi - Rumba Bolero 33. Em Cn Nh- Waltz 34. Nh nh Sao Tri - Slow 35. M - Fox Moderato 36. Trch - Tango (Tc gi ph nhc) 37. Khng Bao Gi i Thiu Tnh Thng - Swing 38. Thm Yu Em - Slow 39. n Xun - Waltz 40. Mun Kip An Bi - Lento
CD m Cali, Khung Tri Thng Nh
(trong tp nhc: Mt Ln Thi, Say m *** pdf ready to print, click here)
41. m Cali, Khung Tri Thng Nh - Waltz 42. y Mi Khng Vi - Slow 43. Qu Em, Qu Anh - Bolero 44. Ma Xun Va Ti - Andantino 45. Ct Bܧc i Hoang - Slow Waltz 46. Vng Bng Anh - Surf 47. Git Su Chung i - Boston (Tc gi ph nhc) 48. Mt Ln Thi, Say m - Bolero 49. ui Phܩng Bt Lng - Slow Rock 50. Xin ng Hn Ln Sau - Bolero
CD Thc V Mng
(trong tp nhc: Mt Ln Thi, Say m *** pdf ready to print, click here)
51. Thc V Mng - Slow Tango (Tc gi ph nhc) 52. Ma - Boston (Tc gi ph nhc) 53. Tnh Ti Vn Khng Vi - Waltz 54. Th Xin Lm Cui - Bolero (Tc gi ph nhc) 55. a Tnh Vo Th - Swing 56. Tnh Cha Thng Con - Fox Moderato 57. Chiu San Diego - Slow Rock 58. Cnh Hng Bn Trc - Slow Tango 59. ܩng Trn Thi Li Tm Qun - Ballade 60. m Xun Trng Sng - Slow
CD Bun
(trong tp nhc: Mt... )
61. Bun - Slow 62. Ln ܩng - Slow Rock 63...... -.....

Trang Trܧc Trang Chnh Trang K Tip