Nguyen Tan Hung Book's Introduction - Ni v tc phm ca V nh

Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]

Ra mt: Ni v tc phm Mt Thu Lm "Trm"

V nh

     Trܧc ht, ti xin li dng mt pht trong chng trnh ca ngy hm nay, Nj tha cng tt c qu v s vui mng ca c nhn ti trܧc khi bܧc ln y, l ܮc hn hnh gp bc s nh vn L vn Ln. Ln u tin ܮc gp ngܩi vit cc bi m ti ܮc džc v nhng chuyn rt tm thܩng nh ngn rau thm, l dip c... Ri gn y, chuyn trng rm, chuyn Vu Lan. Nhng chuyn c th coi nh l tm thܩng, nhng bc s L vn Ln vit rt hay, rt duyn dng. Tha qu v, l mt iu rt ng mng cho tt c chng ta. V chng ti, ring c nhn chng ti ly lm hn hnh, v xa nay chng ti c nh xin a ch ca ng, Nj vit i li ngܫng m.

     iu th hai na l qu v thy trong tay ti c mt tp sch v giy t. Tha qu v, ci tp sch v giy t ny khng phi cm ln nhiu nh th ny Nj m lm iu, lm dng, lm duyn. L do tht tnh l ti v trong hon cnh gp rt, chng ti cha c th gi Nj vit ra. Xa nay chng ti c bn v mt vn NJ g, chng ti suy ngh rt lu, rt k v lc ni khng ba hoa thin a, khng cu trng, cu trt, nhm vo u phi trng vo , cho nn chng ti phi vit cho ng hong. Ln ny chng ti xin ni tht, chng ti s ty c ng bin. V khng c th gi, chng ti em tt c nhng g chng ti c v nh vn Nguyn Tn Hng, Nj trnh by cng qu v. Vy nu c iu g s xut, xin qu v thng cm cho.

     Nguyn Tn Hng l mt nh vn gc min Nam, m ni ljn gc min Nam th chng ta khng th no khng nhc ljn H Trܩng An. H Trܩng An trong li Bt ca cun sch mi ra, Mt Thu Lm "Trm" , ca Nguyn Tn Hng, nhn nh rng c ba th h nh vn gc min Nam. Th h n anh, cha ch, th c: H Biu Chnh, H Hu Tܩng, L Xuyn, Sn Nam... Th h tr hn, th h tng c dp, trܧc chin tranh v trong thi chin tranh, i v min qu, bit r ci ng qu min Nam. Cho nn h vit v min Nam vi tt c s thit tha nng nn. Trong c mt phn c th gi l l tܪng ha. l nhng ngܩi nh Hunh Hu Cu, H Trܩng An. C nhng ngܩi nh V K in, Nguyn vn Ba, Phm Thng... Li c mt th h na, tr hn. Th h ny sinh trܪng ni thnh th, v ln ln ni thnh th, trܪng thnh trong thi gian ca cuc chin. l th h ca ba ch em Phan th Trng Tuyn, Nguyn th Ngc Nhung, Nguyn th Ngc Dim, ri tr hn na nh l Cao Bnh Minh, V Nam chng hn.

     n y th qu v t hi ngay vy th Nguyn Tn Hng u? Tha qu v, ng v phng din tui tc, Nguyn Tn Hng sinh nm 1945, nu ti khng lm, th Nguyn Tn Hng c th thuc vo th h cng khng nh hn V K in. Nhng Nguyn Tn Hng c nhng ci ǥc bit khc vi nhng ngܩi kia l Nguyn Tn Hng ln ln, trܪng thnh trong qun Ƕi, trong Hi qun nh li ca Nguyn th Thanh Bnh va ni. l ci im rt ǥc bit m nhng ngܩi kia, nhng V K in, Kit Tn, Nguyn vn Sm, Nguyn vn Ba... khng c. H Trܩng An, cng tng trong qun Ƕi nhng H Trܩng An ch l "s quan vn phng," tng th nhn l "ti ch ngi chi lai rai vy thi." Ch cn ng Nguyn Tn Hng ny th phi ln tu, tri dt khp y.

     Cn mt iu ng ni na l y ti phi nhc ljn ng bn ca ti ngi ngay y l ng Nguyn Ngc Bch. Trong li Bt vit cho Lp Sng Ph Hng ca H Trܩng An, Nguyn Ngc Bch c nu ln mt iu m ti džc rt ly lm va . Ti ly lm thch th v ng Nguyn bo rng, džc H Trܩng An khng th no khng pht m ln ܮc, khng phi džc bng con mt, m džc phi ln ting. Tha qu v, tha ng Bch, ti ch xin thm mt iu, l khng nhng pht m ln ting, m phi ln ting bng ging min Nam na mi hay. Ch khng phi bng ging ngܩi Hu nh ti, džc H Trܩng An m džc ging Hu "qu" lm. Khng ܮc.

     Tha qu v, ti xin da vo uy tn mt ngܩi Nj chng minh ci iu ti mi va nu ln. Ni c sch, mch c chng, tha qu v. Ngܩi ti coi nh n anh, m ti cng coi nh bc thy. l nh vn V Phin. Trong cun Vn Hc Min Nam, Tng Quan , lc bn v vn chng min Nam, V Phin c nhng li nh th ny. Ti c ghi vo index card y. Ti xin džc hu qu v, m ging Bnh nh th chc ti khng džc ܮc, vy xin džc tm tm ging Nam, ging Nam lai Hu ca ti vy. Ti rt tic l hm nay khng c b Nguyn Xun Lan y, ti v ci hm b ch trch nhng ngܩi gi "Vn chng Mit Vܩn" th ny, th n, m hm nay b khng c y Nj nghe nhng cu ny. ng V Phin ni s d Vn chng min Nam khi sc l ti v th nht, c s thay ǰi trong quan nim thܪng thc, v th hai, c s khch l ca Ƕc gi min Trung v min Bc. y l li ca ng V Phin, tha qu v, trong Vn Hc Min Nam, Tng Quan .

     Ngܩi min Trung vo lm n trong Nam thot nghe b con trong Nam ni chuyn vi nhau vn c cm tܪng y: i chao! trong ny ngܩi ta ni sao m c trn lu, c nh du rt roong rong v chai, nh xoa con ton lin tay khng dt, nh xua nhng vin bi trn chy rong rc trn mt mt mm! Li ni nh th khin lin tܪng ljn cu ca vng c di dng dc, m thon thot m ngt lm .

     Cha ht, tha qu v, ng V Phin sau khi c ci nhn nh nh vy v ngܩi Trung, ngܩi Bc vo Nam, ng i vo chi tit hn na, ng li bo th ny. c nhng nh vn trong Nam nh L Xuyn, Sn Nam, Bnh Nguyn Lc, Vng Hng Sn, v. v. chng ta c cm tܪng vn y t nhin, thn mt m nhanh nhn thon thot, m d dng lu lot qu c. Nh th khng xp ǥt g, c tung tut ngon , vn y c tun ra khng vp vp khc khc bao gi c, n tri chy ti tnh qu x. Ngy nay trn cc bo ch hi ngoi, mt s nh vn min Nam trong c H Trܩng An cng cho ta ci cm tܪng y. Trong hon cnh lu vong su thm, ai ny ru r, th vn ng vn c ti mn mn, vn c nut n . Tha qu v, l vn V Phin ch khng phi vn V nh. Ti khng th no vit ܮc nh vy.

     Sau khi em sch ra Nj mch cho qu v mt cht nh vy, by gi ti xin ni v Nguyn Tn Hng. Ngoi ci chuyn Nguyn Tn Hng khng thn qu, cng khng ph th, Nguyn Tn Hng l mt nh vn qun Ƕi, Hi qun, c mt iu bun cܩi l ti džc Nguyn Tn Hng, ti khng khi mm cܩi thch th. Thch th ci ch l mt nh vn c tinh thn Hi qun, ng l vit khi khi nh con tu ra khi. Hai ch khi cng chng n nhm g vi nhau ht, nhng m thi cng ܮc.

     Tc phm trܧc ca Nguyn Tn Hng, Mt i Hc , chc qu v cng c dp džc ri. ng bo sang y, va ru r, su thm va tm ht cch Nj hc ngoi ng, Nj hi nhp, tm vic lm, lo u trm vic. Nguyn Tn Hng ca chng ta sang y cng i qua nhng ci giai on vt v, su thm nh vy. Nhng m ci hi u, lc cn ln lc , chng kim u ܮc mt ngh, ci tim n gi l Long John Silver, th m Nguyn Tn Hng vit nh th ny, ti xin džc hu qu v mt on Nj thy ci tinh thn cu tin ca Nguyn Tn Hng. Hn th na, ngoi ci tinh thn cu tin, cn c ci tinh thn gi mnh, gi thn, c ht sc Nj m sng m cn. y l mt on trong Mt i Hc .

     Ngh chin c, chin tm Long John Silver l mt ngh ht sc my mc. Bn vc du si, bn ci thng vung vc, khong chn tc chn tc b cnh v ba tc b su, lc no cng cha y du. Nhit Ƕ ca du ܮc iu chnh t Ƕng bng in t, th mn g v cng thy n si bng ln. Mt thng dnh ring cho french fries v hush puppies. Mt thng dnh ring cho c. Cn hai thng cn li dnh cho tm, scallops, clams... v chicken sticks. Mn no cng ln bt, chin .

     Tha qu v, mt nh vn mt qun nhn t nn, lm vic mt khch sn tm thܩng M, lo vic chin c, chin du. Vy m ng vit nhng on nh th ti džc qu v nghe, qu v c nh iu g khng? C nh li ci on m ng V Phin t ci ng h tiu khng? "Rp rp" . Phi chng c mt s lin h no gia th h ny vi th h kia? C mt ci sc sng no , mt ci im chung no gia nhng th h khc nhau, v c nhng trܩng phi khc nhau na. Ti xin quay li vi on vn ca Nguyn Tn Hng.

     Mn no cng ln bt, chin. Hu ht ܮc lm sn, khng bit t u ch ti, v bao giy cht y trong t . C li tng bch, tng bch m thy vo my vc du. Ch c c l phi pha bt, nhng bt ti ch m thi. Vic thi c, c cod, th giao cho my tn managers. y l mt ci quyn m cng l trch nhim, bn phn, v phi hc qua mt kha .

     By gi ljn ci on mi tht l hp dn. Bn trn mi vc du, pha trܧc ci qut ht khi, cn c mt hng nt push button Nj canh gi chin . ng Nguyn Tn Hng dng ting Anh trong ny mt cch thoi mi. Tha qu v, khi khi. Tm hai pht, c ba pht, clam bn pht, g nm pht... ܮc programmed sn. Chin c th bm nt c, chin g th bm nt g. Ht gi l n bp-bp v chp n bo Ƕng . C thua g "rp rp" ca ng V Phin khng? Ht gi l n bp-bp v chp n bo Ƕng. Vt ra thy ln ngn, l xong. Lc no cng phi c sn ti thiu mܩi ming mi th. My lc ng khch, thy nm ba th v mt thng, ljn hi n tranh nhau bp-bp, bp-bp, khng bit ci no m tt, m vt. Cng vui. Vt ra ln th Nj lt na chin li, bng khng thy v thng rc, va tin va li .

     Tha qu v l mt on vn trong Mt i Hc , tc phm ca Nguyn Tn Hng m nh vn Mai Tho, mt nh vn ti danh ca chng ta, b cng vit cho mt ci ta rt l chu o.

     Trong Mt i Hc c thy c "rp rp" nh vy, tha qu v, nhng qua cun Mt Thu Lm "Trm" , nh Nguyn th Thanh Bnh va tha vi qu v lc ny th Nguyn Tn Hng k li nhng kinh nghim ca ǩi mnh trong Hi qun, o Ph Quc.

     Cun sch c tt c 8 chng. Chng ti s khng lm mt th gi nhiu ca qu v bng cch i vo tng chng mt. Ch xin ni s qua Nj qu v c mt nim, v Nj hu qu v mt vi on vn tiu biu cho khng kh ca vn chng Nguyn Tn Hng. Chng u l Mt Thu Lm "Trm" lc m Nguyn Tn Hng ܮc gi i lm Trܪng phng Nh Vng 4 Duyn hi o Ph Quc. n y th qu v c th c cm tܪng Nguyn Tn Hng vn l mt nh vn gc Nam, vit vn nh ti va džc hu qu v xong, lc no cng vit mt cch rm r, vui v v thoi mi nh vy, khi khi nh vy. Nhng, tha qu v, chnh ngay ti cng lm v ci . V džc quyn Mt Thu Lm "Trm" chng ti c khm ph ra mt iu, m c th xa nay cha ai Nj ljn. Ti rt ly lm l, lm l m cng ly lm thch th, khng ng c nhng on vn nh th ny trong cun sch ca Nguyn Tn Hng. y l chng 2, mt on vn t cnh. Ti xin džc hu qu v. Nhng, tha qu v, ti s xin khng džc bng ging Nam Nj t ra ti khng mun a. Ti xin džc bng ging Hu. Xin li anh Nguyn Tn Hng...

     Tu l mt chic ghe ln, ghe chi. Vy m cng bit sp-l nh tu st. Sp-l mt cn trng cn Ǯi, sp-l hai cn Ǯi cn trng, sp-l ba tu ra bin Bc, hai tay nm cht song st con mt l ǩ..., trt lc, tu ra bin Ty i vo vnh Thi Lan. Khng ring g tu hi qun, tu g ra khi bao gi cng bun bun . Tha qu v, Nguyn Tn Hng ! Nguyn Tn Hng cng bit bun, tha qu v. Khng ai thot ܮc ni vng vn, vܧng vt bn b . Vng vn, vܧng vt bn b. Tri chiu vng trn mt nܧc. Gi bin mn dp vo ngܩi. Lng lng hn dng cao theo trin sng, th hi ai m chng ngm ngi, bng khung trong cnh tch bn ra i. Lch nܧc su chy ra vnh ca dng Kin Giang thuc lng nh ch bn tay vy m bc ti cng tng chp tng chp a tu rܧn ln cn, trܩn qua nhng bi ct ngm. Ngp ngng nh nhng ting nc cn st li trܧc khi dt khoc chia tay . Hay lm! Ri th x Rch Gi xa dn xa dn trong nui tic. Nhng chic thuyn con gn my ui tm chy bch bch hai bn tu trong gi tin ngܩi i khng cn thy na. Nܧc bin trong xanh v nhng lܮn sng ln bt u ph vo mn tu. Ting my tu, my du cn, n NJu NJu trm bun ru ng .

     on vn rt hay ca Nguyn Tn Hng, mt nh vn thܩng thܩng vit mt cch hng hn, mt cch khi khi ljn lc t cnh, t bun ca chic tu ra khi, vit ܮc nhng on nh th ny, chnh bn thn ti džc rt ly lm thch th. V ti mong rng qu v khi ljn gi c sch, hy ch ljn nhng ci nt bt ng trong tc phm ca Nguyn Tn Hng.

     on m chng ti va džc hu qu v nm chng 2. Cn li su chng chng ti xin Nj dnh nhng ci thch th, nhng ci khm ph trong cho qu v. khi lm mt th gi qu bu ca chng ta hm nay, by gi ti ch xin ni lܧt qua nhng phn ny Nj sau i ngay vo ci gi tr vn chng ca Nguyn Tn Hng m chng ti cho rng l iu quan trng nht. Trong su chng cn li, hu ht l nhng chi tit, nhng s kin c dnh lu ljn Hi qun, ljn ci thi gian gi l lm "trm," lm tnh bo ca Nguyn Tn Hng o Ph Quc. S ng chm vi gii lnh o, nhng cay ǡng, nhng ni nim c nhn v t nܧc. Trong su chng c y tt c.

     V phng din vn chng chng ti ngh rng khng th ni ljn Nguyn Tn Hng m khng nhc ljn vi li ca nh vn ti danh ca chng ta l ng Mai Tho, c lng tt vit ta cho Nguyn Tn Hng tc phm th nht ca anh. Ci on ngn ny ca Mai Tho tuy rng ni v Mt i Hc nhng c dnh lu ljn tt c vn phong ca Nguyn Tn Hng v sau na. Ti xin džc hu qu v. cho c s cng bng, lc ny chng ti džc H Trܩng An v Nguyn Tn Hng th džc ging Nam, by gi chng ti xin džc ng Mai Tho vi ging Bc. Xin qu v quan khch v thn hu gc Bc chnh hiu ng... cܩi ci ging Bc Tha Thin ca ti. Tha qu v, y l Mai Tho.

     iu yu mn sau cng, ln hn hai iu yu mn trܧc ... Xin qu v theo di cho k v džc vn Mai Tho phi Nj tng ly tng t. iu yu mn sau cng, ln hn hai iu yu mn trܧc, l mc du mܩi my nm tri dt, mt tri dt rt d dng y vo tht lc, mc du Vit Nam nghn dm, qu nh nghn trng, bn vit Nguyn Tn Hng, gia th ngi l th xa l, vn ǥt ܮc vo ng hܧng ng tm vi ging ni v t nܧc xa. Khng bao gi ti xa, chng bao gi ti qun, chng bao gi ti khc. Th gii c nghn bin nghn tri nhng ti ch c v ch sng vi mt tri mt bin. Ton b vn truyn Nguyn Tn Hng ni cho Nguyn Tn Hng nh vy. Ni mt Vit Nam ton phn, trong tm trong hn. Ni mt t nܧc vn hi th vn mu hng, trong lng trong d. Dng mt hnh nh ca i dng, trn c ǩi sng, qu kh v tr nh Nguyn Tn Hng tri rng, th l mt hi trnh du m ti v ging bo, du phng hܧng mt mng v sn cng thy tn, hi trnh y vn t mt bn u v tr v bn u .

     Tha qu v, nu qu v quen thuc vi li hnh vn ca ng Mai Tho ri th khng c g phi ni thm. Cn nu nh c qu v no cha quen thuc lm, th ti xin "din ging" my cu va qua Nj qu v thm tha hn. Ci ca ng Mai Tho c th tm tt trong hai iu: Mt l i ngoi quc Nguyn Tn Hng cm bt li, tip tc vit, v hai l lng d Nguyn Tn Hng vn chung thy vi t nܧc qu hng .

     Tuy Mai Tho l mt nh vn tn tui nhng trch dn cho Nguyn Tn Hng c th l mt iu bt cng. Bt cng, khng phi v Mai Tho khng xng ng, , khng tri li! Bt cng v trch dn cho Nguyn Tn Hng, chng ta phi tm ljn mt ngܩi nh l H Trܩng An chng hn! Mt ngܩi cng c ci tinh thn min Nam, thm hiu vng t qu hng , gn b vi l rau ngn c, vi git nܧc, ht cm ca min t , mt ngܩi nh th vi mt cch ni cch vit tht gin d tht m , mi vit nn nhng li tht xc ng cho Nguyn Tn Hng. V vy chng ti xin nhc li y, trܧc khi chm dt, i iu m H Trܩng An ni v Nguyn Tn Hng. V by gi qu v cho ti xin php quay li vi ging Nam ca H Trܩng An.

     Vn chng hi ngoi c nhiu khuynh hܧng th mi c th gi l mt vn chng phn thnh. Qua Mt Chuyn Ra Khi v Mt Thu Lm "Trm" , Nguyn Tn Hng c mt chiu ring, mt ܩng li ring v NJ ti. Do , anh l mt cy bt Ƕc o vi vn sng qu LJi di do. Nu anh vit chm hn, t m hn cun sch c th ko di ngt nght thm mt hai trm trang na.

     Nguyn Tn Hng tui ǩi ch Ƕ t tun, khng hn l cn qu tr, nhng vn l cy bt vo tui sung mn nht cuc ǩi Nj sng tc va phong ph va chn chn. Anh khng nhng ch ng gp vo vn n bng tc phm ca mnh, m anh cn ri sng cho chng ta,
y l li ca H Trܩng An , mt on lch s c anh tham d, gp mt vin gch vo vic xy ct ngi NJn t quc trong tm tܪng ngܩi dn mt nܧc l chng ta y. Bi , Mt Thu Lm "Trm" l mt tc phm c gi tr hai, ba mt .

     Vi iu chng ti va trch ra t H Trܩng An, mi mt qu y . Chng ti xin php chm dt y.

V nh

     * Bi ni chuyn ra mt sch Nguyn Tn Hng ti trܩng i hc George Mason, th Hoa Thnh n, ngy 15-10-1989, ܮc chp li t bng ghi m bi Hng Lan.


Bi Trܧc Trang Chnh Bi K Tip