Nguyen Tan Hung - Music Book - Tp Nhc: Mt Ln i, Anh Yu

Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]

Mt Ln i, Anh Yu

Nguyn Tn Hng


H&L Productions xut bn, 1995
Ta ca nhc s Nht Ngn
Bt ca nhc s Thu H
im nhc ca BS Nguyn c An
Gii thiu ca i VOA
Mc Lc
01. Du Yu i - Slow 02. Yu Ai - Slow 03. Hng Qu Tnh Khc - Fox Moderato 04. Ch (Wait) - Waltz (Tc gi ph nhc) 05. Tin Anh V Bin Khu - Andantino 06. Tnh Mun - Andantino (Tc gi ph nhc) 07. Bin Khu Chiu Gi Lng - Paso 08. Anh Ra i Ni Ny Cht - Tango Bolero 09. Ta Yu Nhau - Slow 10. Xin Hy Tm Nhau - Slow 11. Ma Thu - Tango (Tc gi ph nhc) 12. Ch Mt Ln Trao - Ballade 13. Sao Ri - Boston (Tc gi ph nhc) 14. Khung Tri K Nim - Slow 15. Mt Ln Chia Tay - Slow 16. Bn Dng Tin Giang - Bolero 17. H Nh - Boston (Tc gi ph nhc) 18. i i - Fox Moderato (Tc gi ph nhc) 19. Khi Xa Anh - Slow 20. Mt Ln i, Anh Yu - Andantino


i n
Tc Phm Trܧc Gia Trang Tc Phm K Tip