Nguyen Tan Hung - Music Book - Tp Nhc: Mt жi Mi Mn Trng

Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]

Mt жi Mi Mn Trng

Nguyn Tn Hng


H&L Productions xut bn, 1996
Ta ca nhc s L Dinh
Bt ca n nhc s Linh Ph߽ng
Phng Vn ca nhc s Tr߶ng K
Mc Lc
21. Dng Xa Khng Tm Thy - Waltz 22. Tnh Фt N߾c - Fox Moderato 23. N Hng Du Yu - Boston (Tc gi ph nhc) 24. ߶ng Tm Vo Yu - Slow 25. Su Vo m - Bolero 26. Hnh Bng C - Slow Tango (Tc gi ph nhc) 27. Vit Nam, Qu H߽ng Ti - Lento Espressivo 28. Tnh Cn y, Yu Cn - Bolero 29. Mt жi Mi Mn Trng - Andantino 30. Khi Xa Si Gn - Slow 31. Mt Ngy Vui - Surf 32. Yu Mi Khng Thi - Rumba Bolero 33. Em Cn Nh- Waltz 34. Nh nh Sao Tri - Slow 35. M - Fox Moderato 36. Trch - Tango (Tc gi ph nhc) 37. Khng Bao Gi жi Thiu Tnh Th߽ng - Swing 38. Thm Yu Em - Slow 39. n Xun - Waltz 40. Mun Kip An Bi - Lento


i Ъn
Tc Phm Tr߾c Gia Trang Tc Phm K Tip