Go: [MAIN PAGE]
Fonts: [VIQR] [VNI] [UNICODE] [VISCII] [VPS]


Mo^.t Tro+`i Mo^.t Bie^?n
(Tru+o+`ng thie^n)
Nguye^~n Ta^'n Hu+ng


Va(n Nghe^. Tie^`n Phong xua^'t ba?n , 1994
Ba.t cu?a Le^ Ba?o Tra^n
Ta^m Ho^`n Bie^?n Lo+'n ... cu?a Xua^n Vu~

Trong Mo+
Phu't Ban DDa^`u
Be^.nh Cu?a Ngu+o+`i
Ti`nh Thu+ Tre^n Chie^'n Ha.m
Ma~i Ma~i Co`n La^u
Nhu+ Cu+'t Tro^i So^ng
DDu+o+`ng Ve^` Be^'n Cu~
Pha?i O+? La.i Tha`nh
Ngo^?n Ngang Tra(m Mo^'i
Mo^.ng Du
Lo+`i Nguye^.n Ca^`u
Ca'i Ca?nh Chia Tay
Mo^.t Tro+`i Mo^.t Bie^?n

DDi DDe^'n
Ta'c Pha^?m Tru+o+'c Gia Trang Ta'c Pha^?m Ke^' Tie^'p