Go: [MAIN PAGE]
Fonts: [VIQR] [VNI] [UNICODE] [VISCII] [VPS]


Mo^.t Phen La^.n DDa^.n

Nguye^~n Ta^'n Hu+ng

Ba.t *****

Mo^.t Phen La^.n DDa^.n
Phe^ Vo+'i Bi`nh
Cu~ng Co`n La^.n DDa^.n
Hoa`n Ca?nh Sa'ng Ta'c O+? Ha?i Ngoa.i
Xuo^i Nam , Ngu+o+.c Ba('c
Toronto , Pho' Ho^.i La`ng Va(n
Xua^n Ve^` , Ti`nh Rie^ng La^`n Gio+?
Tie^'ng Vo.ng Tu+` Ghe` To^' Mie^.t Vu+o+`n
No'i Chuye^.n Vo+'i Chu? Ba'o
Montreal , Xu+' La.nh Ti`nh No^`ng
Vu+o+.t Vu~ Mo^n
DDi Ta^y
Mo^.t Chuye^'n Xuo^i Nam

Nha^n ddo.c No'i Chuye^.n Vo+'i Chu? Ba'o
   Tra^`n Nghi Hoa`ng

Nha^n ddo.c Vu+o+t Vu~ Mo^n,
   Nhu+~ng Con Ca' Trong Do`ng Nu+o+'c
   Pha.m Chi Lan


DDi DDe^'n
Ta'c Pha^?m Tru+o+'c Gia Trang Ta'c Pha^?m Ke^' Tie^'p