Go: [MAIN PAGE]
Fonts: [VIQR] [VNI] [UNICODE] [VISCII] [VPS]


Mo^.t La^`n DDi , Anh Ye^u

Nguye^~n Ta^'n Hu+ng


H&L Productions xua^'t ba?n , 1995
Tu+.a cu?a nha.c si~ Nha^.t Nga^n
Ba.t cu?a nha.c si~ Thu Ho^`
DDie^?m nha.c cu?a BS Nguye^~n DDu+'c An
Gio+'i thie^.u cu?a DDa`i VOA
Mu.c Lu.c
01. Da^'u Ye^u O+i - Slow 02. DDa~ Ye^u Ai - Slow 03. Hu+o+ng Que^ Ti`nh Khu'c - Fox Moderato 04. Cho+` (Wait) - Waltz (Ta'c gia? pho^? nha.c) 05. Tie^~n Anh Ve^` Bie^n Khu - Andantino 06. Ti`nh Muo^.n - Andantino (Ta'c gia? pho^? nha.c) 07. Bie^n Khu Chie^`u Gio' Lo^.ng - Paso 08. Anh Ra DDi No+i Na`y DDa~ Che^'t - Tango Bolero 09. Ta Ye^u Nhau - Slow 10. Xin Ha~y Ti`m Nhau - Slow 11. Mu+a Thu - Tango (Ta'c gia? pho^? nha.c) 12. Chi? Mo^.t La^`n Trao - Ballade 13. Sao Ro+i - Boston (Ta'c gia? pho^? nha.c) 14. Khung Tro+`i Ky? Nie^.m - Slow 15. Mo^.t La^`n Chia Tay - Slow 16. Be^n Do`ng Tie^`n Giang - Bolero 17. He` Nho+' - Boston (Ta'c gia? pho^? nha.c) 18. DDo^?i DDo+`i - Fox Moderato (Ta'c gia? pho^? nha.c) 19. Khi DDa~ Xa Anh - Slow 20. Mo^.t La^`n DDi , Anh Ye^u - Andantino


DDi DDe^'n
Ta'c Pha^?m Tru+o+'c Gia Trang Ta'c Pha^?m Ke^' Tie^'p