Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Phen Lận Ðận

Nguyễn Tấn Hưng

Bạt *****

Một Phen Lận Ðận
Phê Với Bình
Cũng Còn Lận Ðận
Hoàn Cảnh Sáng Tác Ở Hải Ngoại
Xuôi Nam, Ngược Bắc
Toronto, Phó Hội Làng Văn
Xuân Về, Tình Riêng Lần Giở
Tiếng Vọng Từ Ghè Tố Miệt Vườn
Nói Chuyện Với Chủ Báo
Montreal, Xứ Lạnh Tình Nồng
Vượt Vũ Môn
Ði Tây
Một Chuyến Xuôi Nam

Nhân đọc Nói Chuyện Với Chủ Báo
   Trần Nghi Hoàng

Nhân đọc Vươt Vũ Môn,
   Những Con Cá Trong Dòng Nước
   Phạm Chi Lan


Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp