Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Tóm Tắt Thiền Ðịnh Theo Cao Ðài Bí Pháp
The Sumary of Cao-Dai Meditation

Nguyễn Tấn Hưng


       Trên thế giới ngày nay, năm 2004, thiền định đã được thực hành ở các chùa, nhà thờ, trường học, trại tù, v.v... để làm giảm bớt sự căng thẳng hoặc để trị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là giúp cho nhân loại thoát cảnh sinh tử, luân hồi.
       Dựa vào một trong những quyển kinh Cao Ðài, quyển Ðại Thừa Chơn Giáo , Hiền Huynh Chiêu Tiên Vô Ảnh Lão (C.T.V.A.L.) đã tìm ra một phương cách thiền định rất giản dị, in thành sách mang tựa đề là Phá Mê Thiền , xuất bản vào cuối năm 2001. Trong bài tóm tắt này, những luận cứ đằng sau các bước tu tập sẽ không mang ra bàn thảo.
       Phương cách thiền định giản dị này gồm bốn cấp bậc: (1) Luyện Tinh (Essential Subtances) Hóa Khí (Divine Energy), (2) Luyện Khí Hóa Thần (Spiritual Body), (3) Luyện Thần Hườn Hư (Holy Being), (4) Luyện Hư Hườn Vô (Unify with the Supreme Being). Chỉ ba cấp bậc đầu sẽ được trình bày vắn tắt nơi đây, vì ở cấp bậc thứ tư thì chẳng còn gì để luyện nữa.
       In today's world, the year of 2004, meditation has been used by many people in the temples, churches, schools, prisons, etc. in the way of relieving stress or to treat mental illnesses. The main purpose, however, is helping people to escape the reincarnation-cycle.
       Based on one of the Cao-Dai bibles, the Great Book of Truth-Teaching ( Dai Thua Chon Giao ), Rev. C.T.V.A.L. (Chieu Tien Vo Anh Lao) has laid out the simple method of meditation, which was published at the end of 2001 in a booklet named, "To Break The Labyrinth Of Meditation" ( Pha Me Thien ). In this summary, the theories behind each step of the practice will not be discussed.
       This simple method of meditation contains four levels: (1) to transform the essential substances in the human body into divine energy ( Luyen Tinh Hoa Khi ), (2) to transform the divine energy into the spiritual body ( Luyen Khi Hoa Than ), (3) to transform the spiritual body into the holy being ( Luyen Than Huon Hu ), and (4) to unify the holy being with the Supreme Being ( Luyen Hu Huon Vo ). Only the first three levels are described in the following paragraphs since we have nothing new to do in the fourth level.
       (1). Luyện Tinh Hóa Khí:
       (a) Chuẩn Bị:

       - Cử ăn trước bốn giờ. Uống nước không sao.
       - Chọn một trong các tư thế ngồi như dưới đây. Tư thế ngồi trên ghế là dễ chịu nhứt. Tay phải để lên tay trái rồi gác nhẹ lên đùi. Hai ngón cái chạm khẽ vào nhau. Ðầu và lưng thẳng, không nghiêng bên trái bên phải, không ngả trước ngả sau.
       (1). To transform the essential substances in the human body into divine energy:
       (a). Preparation:

       - About four hours before the session, do not eat anything. Drinking water is okay.
       - Choose below one of the ways of sitting. The most comfortable way is sitting in a chair. Put the right hand on the top of the left hand, and then lay them in your lap. Gently touch your thumbs together, end-to-end. The back and the head are in a straight, upright posture, no bending forward or reclining.       - Quay mặt về phương Bắc, mắt nhắm lại nhưng hướng về ấn đường (giữa hai chân mày).
       - Miệng ngậm nhẹ, răng kề răng, đầu lưỡi cong lên chạm nóc vọng.
       - After facing to the north, close the eyes; but focus at the center of the eyebrows.
       - Place the tip of the tongue at the roof of the mouth. Then close the mouth. The upper and lower teeth should touch gently with one another.       (b). Pháp Luân Vận Chuyển:
       - Hít vào từ từ không ngưng nghỉ cho đầy bụng rồi đầy ngực.
       - Thở ra cũng từ từ không ngưng nghỉ cho xẹp bụng rồi xẹp ngực.
       Làm như vậy khoảng 5-10 phút.
       (b). Pre-Meditation:
       - Inhale slowly and firmly to expand the abdomen, and then fill air into the lungs.
       - Then, exhale slowly and firmly to empty the abdomen and the lungs.
       This session lasts about 5-10 minutes.       Việc thiền định có kết quả hay không tùy thuộc vào ba điều kiện: (1) sự bố hóa của Ơn Trên, (2) căn cơ và tiền nghiệp của mình, và (3) sự tạo được tâm không trong lúc ngồi thiền. Phương pháp tạo tâm không dễ nhứt là đọc khẩu khuyết , tức là nói thầm trong đầu . Hãy tưởng tượng như ý mình đang dẫn hơi thở (tâm tức nương nhau). Thí dụ:
       - Khi hít vào, nói thầm rằng: "Ðưa khí chơn dương lên ấn đường."
       - Khi thở ra, nói thầm rằng: "Ðưa khí chơn dương vòng qua Ðơn điền, theo xương sống, đi lên đỉnh đầu."
       Trong không khí chúng ta đang thở có khí chơn dương vốn chưa được khám phá bởi các nhà khoa học. Chính khí chơn dương này đã nuôi dưỡng Thánh Thai dần dà lớn lên trở thành Chơn Thần vậy.
       The result from the meditation is dependent on three needed conditions: (1) the blessing from the Supreme Being, (2) the contribution of "cause and effect" in previous lives, and (3) the emptiness of the mind during the meditation. The easiest way to create the emptiness of the mind is to talk to yourself in silence ( Khau Khuyet ). In your imagination, tell your mind to direct the flow of your breath (mind and breath come along together). For example:
       - In the inhaling-cycle, just say in your head: "Bring the pure air to the center of the eyebrows."
       - In the exhaling-cycle, just say in your head: "Send the pure air to the abdomen, through the spine, and to the summit of the head."
       In the regular air we breathe, we believe that there is pure air, which is not yet discovered by scientists. This kind of pure air is used by the spiritual fetus ( Thanh Thai ) and later on the spiritual body ( Chon Than ).
       (c). Thiền Ðịnh:
       - Thở bình thường trở lại, không từ từ chậm rãi nữa.
       - Sang qua xớt lại giữa mắt và tai sau vài lần đọc khẩu khuyết. Tiếp tục nói thầm trong đầu để giữ vững được tâm không. Thí dụ:
       * Khi sử dụng mắt, nói thầm rằng: " Hai mắt hướng về ấn đường để thấy (ngọn tâm đăng, từ ấn đường thụt vào trong khoảng một lóng tay)."
       * Khi sử dụng tai, nói thầm rằng: " Hai tai hướng về đỉnh đầu để nghe (Lý thiên nhiên, âm thanh từ Trời)."
       Giả vờ quên những gì thấy và nghe.
       Hình vẽ sau đây cho thấy sự sử dụng mắt và tai trong lúc thiền định. Người mới tập có thể ngồi trong vòng 25-30 phút, dần dần tăng lên 45-60 phút hay lâu hơn nếu thấy cần (càng lâu càng tốt).
       (c). Meditation:
       - Return to normal breathing, not as slow and deep as in the warm-up session.
       - Switch between eyes and ears after talking with yourself a few times. Continue talk to yourself in silence to create the emptiness of the mind. For example:
       * In the eyes-cycle, just say: " Focus the eyes to the center of the eyebrows to see (the light of your soul in your brain is about one inch behind the center of the eyebrows)."
       * In the ears-cycle, just say: " Focus the ears to the summit of the head to hear (the sound of nature, from the Supreme-Being)."
       Just ignore what you see or hear.
       The following figure depicts the flow of the eyes-cycle and ears-cycle during the meditation session, which lasts about 25-30 minutes for the beginner and about 45-60 minutes or more as needed later (the longer the better).       (d). Xả Thiền:
       Từ từ mở mắt ra và quay về trạng thái bình thường. Rồi:
       - Chà hai tay và vuốt lên sống mũi độ 3 lần cho ấm.
       (d). Relaxation:
       Gradually open your eyes and return to the normal condition. Then:
       - Rub your hands together and apply the heat to your nose about 3 times.       - Chà hai tay và áp sức nóng lên đầu 3 lần. Kéo trái tai 3 lần.        - Rub your hands together and apply the heat to your head about 3 times. Pull your ear-tips 3 times.       - Bóp cánh tay cho thư giãn, trái rồi phải.        - Massage your arms, left then right.- Bóp chưn từ đùi xuống ngón, trái rồi phải. Chà xát hai bàn chưn. - Massage your legs, left then right. And also, rub your feet.       Xả thiền luôn luôn áp dụng sau buổi ngồi thiền, kể cả luyện ở các cấp bậc cao.
       (e). Ấn Chứng:
       - Lúc mới tập:
       * Bạn có thể thấy một điểm sáng nhỏ trong óc, hoặc là một tia sáng.
       * Bạn có thể nghe những âm thanh lạ trong óc như tiếng dế hoặc tiếng ve.
       - Lâu dần:
       * Bạn sẽ cảm thấy hiện tượng khí tụ trong lòng bàn tay, lòng bàn chưn rần rần, ấm ấm. Sau đó khí lực này sẽ săn rút, chạy ngược về thân theo hai tay, hai chân và được gọi là dòng Khí Lưu . Ðồng thời, bạn cũng sẽ cảm thấy có luồng gió nhẹ phảng phất trên mỏ ác.
       Trong khoảng từ 3-6 tháng, nếu bạn không có những cảm nhận này thì rất có thể bạn đã thực hành sai lạc, hoặc có thể vì căn cơ tiền nghiệp nên cần phải có thêm thời gian, một năm hay nhiều năm.
       The relaxation session is always performed at the end in all three levels of meditation.
       (e). Proof of Result:
       - In the beginning:
       * You may see a tiny point of light in your brain or a beam of light.
       * You may hear some sounds in your brain, like the sound of the cricket or cicada.
       - Later on:
       * You may feel that the divine energy concentrates at the center of your hands and the bottom of your feet. Then there is some holy force from your heart that tries to withdraw this divine energy to your body through your arms and legs ( Khi Luu ). At the same time, the air blows lightly on the top of the fontanelle.
       If you do not have these "feelings" in 3-6 months, you may not be doing it correctly, or you may need more time, a year or more depending on the contribution of "cause and effect" in the previous lives.
       (2). Luyện Khí Hóa Thần:
       Dựa vào quyển Phá Mê Thiền, được biết sau vài năm thiền định ở cấp một, hoặc cho đến khi bạn nghe được hai âm thanh trầm, từ óc và từ tim, bạn có thể bước qua giai đoạn hai. Bấy giờ bạn không còn sử dụng chiếc ghế thường nữa, mà là chiếc ghế nằm nghiêng như ghế xếp.
       (2). To transform the divine energy into the spiritual body:
       Based on the boolet "To Break The Labyrinth Of Meditation," after a few years of practicing level one, or until you hear two low-frequency sounds from the top of the head and the base of the heart, you can enter level two. At this time, you nolonger use a regular chair, but a Lazy-boy chair or a lawn chair.       Như vậy có nghĩa là bạn không còn ngồi nữa, mà là nửa ngồi nửa nằm (với độ nghiêng 45 độ lúc mới tập). Và bạn tiếp tục làm những động tác y như ngồi thiền.
       Tuy nhiên, ấn chứng trong giai đoạn này rất khác. Khí lực sẽ tập trung và chạy vòng vòng ở bụng dưới, gọi là hiện tượng Ðạo Chuyển . Sau nhiều năm luyện tập, vòng khí lực này có thể hoặc không thể di chuyển từ bụng dưới ( Hạ Ðơn Ðiền ) lên ngực ( Trung Ðơn Ðiền ) rồi lên đầu, đỉnh đầu ( Thượng Ðơn Ðiền ).
       Tác giả hiện đang hành thiền ở cấp bực một nên không có kinh nghiệm gì ở cấp hai này. Sẽ viết thêm khi nào tới đó.
       That means you no longer sit, but you do a half sitting and a half lying down position (45 degree inclined from the beginning). And you continue to do the same steps as described in level one.
       However, the proof of result is different. The divine energy is formed in your abdomen as a wheel of force ( Dao Chuyen ). Through years of practice, and depending on your previous lives, this wheel of force may or may not gradually move up from the abdomen ( Ha Don Dien ) to the chest ( Trung Don Dien ) and then the head ( Thuong Don Dien ), especially at the summit.
       Because I (the author) am only in level one, I don't have any experience in this level. I will write more in detail when I reach that far.
       (3). Luyện Thần Hườn Hư:
       Cũng dựa vào quyển sách trên, đại cương, khi vòng khí lực di chuyển lên đỉnh đầu, bạn có thể dùng ý ra lệnh cho Chơn Thần (đã thành hình trong bạn) rời khỏi xác thân. Chơn Thần này (tức là linh hồn giống như hình người của bạn) không khác gì Chơn Thần của Phật Tiên Thánh Thần có thể di chuyển khắp nơi theo ý muốn của bạn. Khi nhập xác về lại cõi trần thì cũng cùng một phương cách mà thôi, dùng ý ra lệnh vậy.
       Ở cấp bậc này, bạn phải ăn chay trường. Tuy nhiên, bạn có thể uống sữa, ăn bơ, ăn trứng (không có ngòi, hiển nhiên).
       (3). To transform the spiritual body into the holy being:
       In general, based on the above booklet, when the wheel of force exists in the head, you can use your mind to order the spiritual body ( Chon Than , already formed in your body) to leave the flesh. Then the spiritual body (your purified soul in the same form as you are) can separate from your body to become a holy being, same as angel, deity, saint, fairy, buddha, etc. and can go anywhere by the order of your mind. Returning to the human body is in the same way: by ordering of your mind.
       At this level, you must become 100% vegetarian. But you can drink milk and eat cheese, eggs (without the embryo inside).
       (4). Luyện Hư Hườn Vô:
       Ở cấp bậc này thì chẳng còn gì để luyện (như Thượng Ðế đã đích thân chỉ dạy trong một đàn cơ). Tiếp tục tu tập những gì ở cấp bực ba. Có lẽ, theo thiển ý của tôi, chưa có vị Cao Ðài trên quả Ðịa Cầu này đang luyện Hườn Vô cả.
       (4). To unify the holy being with the Supreme Being:
       There is nothing else new to do at this level (as has been taught directly by the Supreme Being in one of the medium session). Continue to do whatever you do at level three. Perhaps, with my knowledge, there is no one on Earth, as a CaoDaist, at this level yet.Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp