Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


LUẬN VỀ ĂN CHAY & VIỆC ÐỘ SIÊU
DISCUSSION ABOUT VEGETARIANISM & THE HELPFULNESS OF SPRITUAL PRAYERS

Ðại Giác Kim Tiên THIÊN HUYỀN TÂM
The Greatly Enlightened Archangel THIEN HUYEN TAM

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 5-7-1978
Thien Ly Buu Toa - Media Session on May 7th, 1978


Nguyễn Tấn Hưng chuyển ngữ


       Thi rằng:
Lời vàng giá ngọc ít vần thi,
Rỉ rót vào tai đã mấy kỳ,
Phù trầm vạn nẻo đường minh chánh,
Phấn sĩ anh hào, biện nữ nhi.
       Poems:
Some golden words are contained in these poems,
Your ears must listen in many times,
What is the right way on this Earth?
Oh, dear handsome men and good ladies.
       Lão: THIÊN-HUYỀN-TÂM . Hôm nay là ngày lành, Lão xin tái giáng đôi lời minh thuyết. Qua các giai đoạn luân lý thông thường như cũng đã tạm xong các đề mục. Nay lão bắt đầu biện luận về vấn đề Ăn Chay để mỗi lý luận khỏi thắc mắc và những dụng ý sai lầm.        From the elder: THIEN HUYEN TAM . Today is a good day that I come back to bring you some explanations of common morals. Especially, I will explain about vegetarianism for any that are wondering about it and the misunderstandings.
       Cũng như có nhiều trường hợp tại sao mấy người tu họ phải ăn chay trường? Tại sao các người có Ðạo Cao-Ðài hoặc Phật-Ðạo họ cần ăn kỳ? Ăn chay như vậy để có lợi ích gì? Bằng các câu chất vấn:        Why does a person entering into the religion have to be a total vegetarian? Why do people who practice Caodaism and Buddhism in the beginning need to be partial vegetarians? What are the benefits of vegetarianism? Furthermore, there are other questions like:
       1) Quí vị ăn chay để làm gì? Ăn chay để chờ đến ngày lâm chung có Phật rước? Nếu vậy những người không ăn chay thì đi xuống địa ngục hết chăng? Và ăn chay có chắc chắn lên Thiên-Ðàng không?        1) Why do we practice vegetarianism? Will vegetarians be greeted by Buddha when they die? If so, will all non-vegetarians be sent to Hell? And all vegetarians will surely go to Heaven?
       2) Hoặc rằng các người ăn chay chắc để cho gầy ốm, nhẹ mình dễ bay, chờ mọc cánh bay lên trời phải không? Và có chắc như vậy hay không? Hay ăn chay để rồi vẫn xuống địa ngục?        2) Or do we practice vegetarianism to get thin and lighten the body to make it easier for the wings to fly up to Heaven? Is that for certain? Or if we do practice vegetarianism, will we still fall down into Hell?
       3) Ăn chay có thể là cốt để kiêng sát sinh phải không? Nếu vậy, ta cứ đi mua ăn thì ta đâu có chịu tội sát sinh. Ăn chay có phải là bị Kinh sách lừa bịp, tức là dại mà nghe lời không?        3) Is the purpose of being a vegetarian to stop the killing of living beings? If so, can we buy meat from the market? If so, have we been cheated by the Bible?
       4) Mấy người ăn chay có phải là họ muốn cầu phúc không? Nếu người ăn chay được phúc đức, thì tất cả những kẻ không ăn chay họ lại mắc họa hết chăng? Như vậy lý chay không đúng, bởi vì những người tham gian hung bạo không ăn chay họ vẫn giàu sang kia mà.        4) Do we become vegetarians to seek the blessings from Heaven? If so, will all non-vegetarians receive only misfortune? If so, is the reason for practicing vegetarianism not right because non-vegetarians, sometimes greedy and wicked, are themselves rich and famous?
       5) Ăn chay có thể các người đó cốt để hãm xác cho tiều tụy, dễ sanh bịnh hoạn mau chết để họ thành Phật? Nhưng không biết chắc thành Phật hay lại cũng hóa ma ở địa ngục?        5) To quickly become a Buddha, do we need to practice vegetarianism so that we can get sick and die sooner? Is that for sure, or will we become ghosts in Hell?
       6) Ăn chay có thể dùng để cho Trời Phật nhờ cậy, hoặc để cho các vị Giáo-Chủ quá cố cậy nhờ vào sự ăn chay ấy để cầu cho họ được có lợi ích? Tôi xin đáp rằng: sẽ có nhiều quan niệm rất sai lầm.        6) Do we practice vegetarianism to become servants of God or the servants of Spiritual Leaders of Religions?
       1) Trả lời cho câu hỏi thứ nhứt rằng: sự ăn chay trường dầu ngày lâm chung chưa được Phật rước ngay là tại vì những người ấy không có tu pháp, không có ngồi thiền, nhưng trên đỉnh đầu họ vẫn có chiếu ánh hào quang vì nhờ ăn chay và tụng Kinh niệm Phật. Nếu lúc dứt hơi mà được các vị tăng ni, hoặc đồng nam, đồng nữ đến cầu Kinh tiếp dẫn, hoặc cầu siêu độ thì các linh hồn này sẽ được trực vãng Thiên-Thai. Nhưng khi được sinh cư nơi phước địa thì các linh hồn này còn phải tu luyện trót ngàn năm mới trở thành một vị Phật, là bởi vì những ngày còn sanh tiền, các vị này chưa tạo đặng kim-thân là vì tu không có pháp. Không có pháp tức là không tạo đặng kim-thân, không có kim-thân thì chưa đặng thành Phật thật sự.        1) For the first question, even with a completely vegetarian life, when vegetarians die, Buddha does not greet or welcome them yet because they did not learn to do meditation. However, haloes will appear on the summits of their heads as a result of their vegetarianism. With the help from the prayers of monks, nuns, and chaste boys and girls, the Souls of these people will go directly to the Worlds of Heaven. Even in this heavenly world, their Soul still needs a thousand years or more to learn and practice Spiritual Works to become a Buddha because they have not yet created their Relic-Body through meditation. Not meditating will not lead to a Relic-Body, and therefore not having a Relic-Body will not lead to becoming a Buddha!
       Tại sao ở thế gian người ta tu đúng chơn truyền thì chỉ có một đời người ta được thành vị Phật? Mà trong khi các linh hồn được ở nơi Bồng-Lai phước địa còn phải tu hành đến cả ngàn năm thay vì trong khi họ đã thảnh thơi, sung sướng. Nơi đây vốn là chỗ không cạnh tranh, không phiền não, mà người ta chỉ có an hưởng các tự tại ấy để tu. Bởi vì sự tu luyện ở cõi Phật tuy dầu tự tại, nhưng vì không còn cái thể thân vật-chất, mất cái thể thân vật-chất tức là người ta mất cái Tam-bửu và cái Ngũ-hành, mất luôn cái Thất-tình và Lục-dục. Bởi cái Thất-tình nếu không biết xử dụng thì nó sẽ hại cho linh hồn ngày lâm chung phải sa xuống bảy cửa địa-ngục. Nếu ta biết dùng thì nó sẽ đưa ta lên tới bảy cõi Thiên-Ðàng. Còn cái Lục-dục nếu ta không biết dùng thì sau nó sẽ hóa ra các đường luân hồi lục đạo. Biết dùng thì nó tức là Lục-thông đạo, tức là sáu nẻo quang minh giúp cho ta đắc thành Tiên Phật. Lúc ta bị mất nó thì ta rất khó thể luyện tu. Cũng như cái Tam-bửu và Ngũ-hành bị mất thì cũng ví như qua biển không có chiếc thuyền. Tuy dầu các linh hồn ấy vẫn chưa hẳn là vị Phật nhưng các sự thung dung nhàn lạc vẫn được y như Phật. Nếu ngày tiền sinh mà không biết ăn chay thì các tinh thần ấy vẫn bị ảnh hưởng chất huyết nhục, ô trược, nặng nề của hậu thiên, thì trong khi hồn rời khỏi xác phải chịu nặng nề, vì bẩm chất hậu-thiên ấy mà các linh hồn này phải sa xuống địa ngục.        Why do people living on Earth need only one life of correct meditation to become a Buddha? And why do the Souls of people living in the Worlds of Heaven need a thousand years of meditation to become a Buddha? The truth is, although these Souls live the Buddha's life with no ordeal, harshness, or suffering, they no longer have a human body. It means that they lose the "Precious Three," (essence, vitality, and mind) and the "Common Five" (metal, wood, water, fire, and soil). And they also lose the "Seven Passions" (happiness, anger, love, envy, sorrow, joy, and sex) and the "Six Senses" (seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking used by the eyes, ears, nose, mouth, hands, and brain). With the wrong use of the Seven Passions, the Souls will be sent to Hell; however, with the right use of the passions, the Souls will be sent to Heaven. In the same manner, with the wrong use of the Six Senses, the Souls will be placed in the reincarnation cycle; however, with the right use of the Six Senses, the Souls will be in Buddha's world. It is difficult for the Soul to become a Buddha without the Relic-Body, just as it is hard to cross the ocean without a boat. If in this life on Earth, people do not practice vegetarianism, when they die, their Souls will be too heavy with "blood-related matters" and they have only one way to go and that is down into Hell.
       2) Câu thứ hai đáp rằng: nếu người ta chỉ dùng sự ăn chay để gầy nhẹ mình bay lên trời dễ hoặc trong khi bay lên trời mà người ta được thấy thì ắt là tất cả trên thế gian nầy sẽ không có người nào còn chịu ăn mặn, và sẽ có sự tranh nhau để ăn chay, rồi cũng sẽ có gây ra mạnh còn, yếu mất. Vì sự vô vi ấy quá thậm thâm, khiến không ai chứng minh thực tại được, thế mà các người chơn tu mới được thư thả thành công. Dầu gầy khô hay mập mạp vẫn phi thăng đến cõi Thiên-Ðàng cũng rất tự nhiên. Họ đâu có ngại gì cái thể xác mập hoặc gầy.        2) For the second question, vegetarianism helps the human body become thinner and lighter and it allows the Souls to float up easily to the Worlds of Heaven, and if this is true, then no one on this Earth should eat meat. Then people will compete for vegetables and the rule of "big fish eats small fish" will apply. It is difficult to prove but all of the meditation masters' souls, whether they had a thin or heavy body, flew up easily to the High Worlds of Heaven.
       3) Câu thứ ba đáp rằng: sự ăn chay để kiêng cữ sát sanh có một lý đúng nhưng chưa hẳn. Một lý chánh là để khử trược lưu thanh. Người ta cần dụng chất thảo mộc để làm vật thực nuôi dưỡng thể thân, ấy là cần làm cho thể xác và linh hồn nhờ nơi bẩm chất Tiên-thiên ấy mà được thanh nhẹ. Vì thực chất thanh vị thuộc Tiên-thiên "phù giả chi thanh" , chất huyết nhục của thú cầm thuộc Hậu-thiên "trầm ư chi trược" . Ăn chay thì tu luyện mới thâu nạp đặng Xá-lợi-tử kim-đơn.        3) For the third question, it is correct to say that vegetarianism helps stops the killing of living beings. However, it is not the whole truth. The main benefit is to " gain cleanliness (lightness) and to get rid of the dirtiness (heaviness) " that weighs down your Soul and body. The vegetables give you cleansing whereas meat gives you filth. Only through vegetarianism and with the help of meditation, can you create "Buddha-relics" (a Relic-Body) for your Soul.
       Nếu như người đã thực hiện được việc ăn chay trường thì cũng nên dụng phép ngồi thiền mà luyện đơn nấu thuốc, hớp khí Tiên-thiên mà dưỡng nuôi thân thể cho đặng tráng kiện, lấy nước Ma-ha nuốt vào mà diệt hết kiếp tử sinh. Thường chuyển pháp luân cho âm dương hòa hiệp mà kết thành xá-lợi thì mới có được chín phẩm tòa sen. Thoảng như người đã áp dụng đặng việc trường trai, tuyệt dục mà tu không có pháp thì e ngại rằng một ngày tương lai nếu gặp một trở lực nào đó, hoặc có bịnh hoạn vì những sự nghiên cứu của người đời rằng các thực chất thanh đạm ấy sẽ không đủ dinh dưỡng thể thân. Sự cám dỗ thực tế ấy sẽ làm cho yếu mềm tinh thần Ðạo rồi sẽ dang dở công trình thì uổng bấy công phu từ thuở! Chi bằng ta tự hỏi nơi lòng: nếu quyết định tu thân thì phải tầm cho ra chơn-lý, bước tận thang cao, thì ta sẽ thấy rõ sự thành công sáng tỏ ấy mà không bao giờ bỏ dở công trình. Ngày ngày hưởng thú vui say với mùi Ðạo pháp mà an lòng để chờ ngày công viên quả mãn mà thoát tục tầm Tiên.        Therefore, for total vegetarians, you should learn how to do meditation. Learn how to breathe the Spiritual Air and learn how to swallow the Spiritual Water to cease the reincarnation cycle. Learn to balance the Yin and Yang to create the Buddha-relics and gain the Lotus Pedestal. Moreover, without meditation, total vegetarians may be discouraged about their health which they sustain with vegetables, or they fall into the seduction of nutritive reality. Ask and prove to yourself that if you truly are faithful to your religion, you should go all the way to the very end and avoid stopping somewhere for any reason or by any means.
       4) Câu thứ bốn đáp rằng: nếu ăn chay để cầu phước, hoặc lý tưởng muốn ăn chay để cầu phước thì điều đó cũng đúng với một lý chánh, bởi vì nếu người ấy nguyện ăn chay để cầu xin điều chi của người cần, hoặc cầu xin thoát khỏi cơn bịnh ngặt đến phải nguy hiểm, hoặc cầu xin thoát khỏi các tai họa tù tội hoặc bị bắt bớ, hoặc bị kẻ dữ toan ám hại, hoặc làm ăn gặp thất bát nghèo khổ Trong khi người ấy tĩnh tâm biết nhớ tới việc làm lành, biết nghĩ tới lòng bác ái của Trời Phật mà nguyện xin ăn chay để cầu phước thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Không phải sự ăn chay của người ấy đem sự thắng lợi chi cho Trời Phật, mà sự ăn chay ấy để chứng tỏ rằng người đã cải thiện tập tánh lành và tỏ lòng tín ngưỡng Trời Phật mà biết đến cầu cạnh. Việc ăn chay là một việc rất lành và rất khó khăn đối với loài người trên cõi vật-chất, thì đối với Trời Phật xem như rất có giá trị hơn. Ăn chay là một điều đại phúc đối với luật Ðạo cũng như đời, vì một ngày ăn chay là một ngày không sát vật, cũng có thể giảm được các việc làm ác, cũng có thể giảm khẩu và giảm thiệt, không hành động hung dữ.        4) The answer to the fourth question is that if you do a period of vegetarianism to seek God and Buddha in order to help you get out of sicknesses, dangers, arrests, imprisonment, etc., then you will be blessed. Your vegetarianism is not any benefit to God and Buddha. However, it proves that you are trying to do good and avoid doing bad. Vegetarianism is a difficult thing for people to do living on the Earth who have plenty of food products. But if done, it is very meaningful to God and Buddha. Also vegetarianism has something to do with religion because one day of vegetarianism is one day of reducing the killing of living beings, one day of reducing the foulness of the mouth, and one day of reducing bad behavior.
       Mười ngày ăn chay sẽ tập được chút tánh lành vì bớt được chất huyết nhục của loài vật nên làm êm dịu tâm địa được ít nhiều. Một tháng ăn chay sẽ thấy có phúc đức vì nhờ có Thánh Thần phò hộ cho người nên các tai họa rủi ro được lánh khỏi. Một năm ăn chay thì sẽ có nhiều âm chất vì đã giảm được rất nhiều việc ác thì phúc lành sẽ đưa tới tự nhiên. Ðược mười năm ăn chay thì từ trên đỉnh đầu người sẽ phát xuất ánh hào quang chiếu ra ngoài, thì sẽ có Thánh Thần luôn luôn hỗ trợ theo đạo hào quang ấy mà che chở hết các tai họa, tà quỉ không dám xâm phạm quấy nhiễu, tinh thần phát huệ, trí hóa thông minh, sắc tướng cũng phát đạt vì nhờ nơi phúc đức ấy. Nếu trọn đời ăn chay thì ba đời hưởng phước lộc. Nếu không ăn chay thì chuyện họa phúc sẽ tùy thuộc vào đức tính của mỗi cá nhân.        With ten days of vegetarianism, you will avoid some of the "blood-related matters" and it will make you calm. With one month of vegetarianism, you will be blessed and looked after by Deities and Saints when you run into misfortunes and accidents. With one year of vegetarianism, you will reduce a lot of the "blood-related matters" in your body and Soul; then happiness will naturally come to you. With ten years of vegetarianism, the summit of your head will light up with some nimbuses; then the Deities and Saints will surround and protect you. You will even look good and have a feeling of peace, wisdom, and beautỵ With an entire life devoted to the practice of vegetarianism, if you are reincarnated, your next three lives will be blessed with all the good things in life.
       5) Câu thứ năm đáp rằng: nếu nghĩ rằng các người ăn chay trường là cốt để hãm xác cho mau chết để thành Phật thì vốn là một quan niệm rất sai lầm cũng như trẻ nhỏ đời xưa có tục sợ ông già ba bị, chín quai có 12 con mắt. Nếu luật tu hành dạy ăn chay để hãm xác thì sẽ có câu trả lời rằng: Ấy là một trò đùa! Luận về Thiên-Ðạo và Phật-Ðạo thì việc ăn chay tức là con đường thoát tục. Con đường ấy tuy dầu không mấy xa nhưng phải gắng công trên mọi khổ hạnh. Người ta cần ăn chay để khử trược, lưu thanh để tránh Nhân Quả. Vì những khi điểm anh hồn sắp rời xa thể xác thì giữa cơn thao thao tuyệt khí lúc ấy phải cần cho đầy đủ một khối tinh quang, thì khối tinh quang ấy mới có đủ khả năng mà thăng lên cõi Thượng-giới. Khối hào quang tinh anh ấy gồm tất cả luồng điển thanh, cũng như nhờ ăn chay và tu luyện mà lọc lừa hết các chất trược bẩn do hậu thiên cấu tạo. Gồm cho đầy đủ năng lực của Tiên-Thiên, qui Tam-Bửu lại cho đầy, hiệp Ngũ-Hành cho đủ, vận chuyển pháp luân để cho âm dương kết hợp mà tạo đặng Kim-thân. Phép tu luyện kia cũng nhờ cộng chung sự trường trai ấy mà khối tinh anh sáng tỏ như trăng chiếu lên đỉnh đầu, phối hiệp với luồng điển thanh hư thì điểm anh hồn ấy mới có đủ khả năng mà vượt lên khỏi 7 từng lớp ác đạo, để phi thăng lên đến cõi Thượng-Giới hư vô.        5) For the fifth question, if someone thinks that vegetarianism will make them die faster in order to become a Buddha quickly, then they're hugely mistaken and the joke is on them. In the doctrine of Godism and Buddhism, vegetarianism is the pathway to leave the reincarnation cycle. This road is not far, far away. However, people must put a lot of effort into it and sacrifice a lot of things. People who are practicing vegetarianism are trying to avoid the rule of "cause and effect" by absorbing "the cleanliness" (lightness) and pushing out "the dirtiness" (heaviness). When the Soul is about to leave the dead body, the Soul needs some nimbuses over it, which gives the Soul the capability to go to the Worlds of Heaven. Vegetarians can obtain these nimbuses by receiving God's and Buddha's energy, concentrating on the "Precious Three" (essence, vitality, and mind) and the "Common Five" (metal, wood, water, fire, and soil); and through meditation to balance the Yin and Yang in order to create the Relic-Body. If the nimbuses are bright enough like the moonlight, the Soul can pass through the "Seven Layers of Evil" before reaching the Worlds of Heaven.
       Ðây Lão xin giải rõ 12 cõi Thiên-Ðường:
       - Kể từ mặt địa đạo này gọi là thế giới Ngũ Hành Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 2 gọi là Bát Quái Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 3 gọi là Tứ Tượng Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 4 gọi là Lưỡng Nghi Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 5 gọi là Thái Cực Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 6 gọi là Trung Thiên Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 7 gọi là Thất Tuyệt Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 8 gọi là Bát Tú Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 9 gọi là Cửu Ðồ Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 10 gọi là Nam Thiệm Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 11 gọi là Bộ Châu Tinh .
       - Lên tới cõi thứ 12 gọi là Ðại La Tinh .
       Here I will describe the "Twelve Worlds of Heaven":
       - From the Earth, the first world is called " The Five Commonality World ."
       - The second world is called " The Eight Branches World ."
       - The third world is called " The Four Branches World ."
       - The fourth world is called " The Two Branches World ."
       - The fifth world is called " The One Branch World ."
       - The sixth world is called " The Middle Heaven World ."
       - The seventh world is called " The Seven Ends World ."
       - The eighth world is called " The Eight Stars World ."
       - The ninth world is called " The Nine Maps World ."
       - The tenth world is called " The South Gate World ."
       - The eleventh world is called " The Continent World ."
       - The twelfth world is called " The Great Heaven World ."
       Cõi nầy mới là cõi Thiên-Ðàng thật sự, là nơi Linh-Tiêu-Ðiện Bạch-Ngọc Cung chính là nơi của Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế ngự mà quản cai hết ba ngàn thế giái, tức là một nước Thiên-Ðàng thật sự dành cho Trời, Phật và Thánh, Tiên an tại đời đời. Các linh hồn chơn tu sẽ được đào sanh nơi đó mà hưởng cuộc thanh nhàn, vô phiền, vô não, bất diệt, bất sanh và nước nầy sẽ không có mười điều dữ và ba điều ác như ở cõi thế gian.        "The Great Heaven World" is the "True Heaven," with the " Linh Tieu Castle " and the " White Gem House ," where God presides and looks after the whole universe with the help of Buddhas, Archangels, Deities, and Saints. This is the peaceful and everlasting world where the Good Spiritual Souls will live, and no longer is there birth, death, or reincarnation. This is "The Nirvana."
       Khi điểm linh quang vừa xuất khỏi xác trần thì đã sẵn có các vị Thiên-Thần cầm phướn dẫn đàng, noi theo ngọn phướn ấy mà bay thẳng lên. Nếu thoảng như linh hồn không được luyện tu, chẳng có Kim-thân, dầu cho có công ăn chay, nhưng cũng chỉ là còn phải tạm ở một cõi thanh nhàn nơi cõi giái trung để cần lo tu luyện thêm, khi nào chứng đặng Kim-thân rồi thì mới lên cõi Thiên-Ðàng đặng. Là bởi vì các linh hồn không có Kim-thân sẽ không thoát qua giới tính thứ 5 tức là vòng Thái-Cực, vì cõi Thái-Cực nầy toàn là một thế giới lửa. Chất lửa trời sức nóng vô cùng cực, dầu cho sắc thép cũng tiêu tan! Chỉ có Kim-thân mới là chịu đựng nổi để vượt qua vòng lửa ấy. Nhưng khi qua khỏi vòng Thái-Cực rồi, thì đến cõi thứ 10 sẽ không cần dùng đến Kim-thân nữa, vì Kim-thân ấy chỉ cần dùng cho trong khi bay qua vòng Thái-Cực mà thôi. Ðến cõi thứ 10 nầy thì ta lại bỏ Kim-thân rồi mới đặng nhẹ nhàng để tiến lên cõi thứ 11. Cũng như từ cõi giái trung mà ta cần tu diệt hết 7 cái Thất-Tình thì linh hồn ta đã lên được tới cõi thứ 7, là vì mỗi cái của Thất-Tình sẽ làm cho ta phải nặng mà tuột xuống. Trong khi từ cõi Thiên-Ðàng, một Nguyên-nhân xuống thế thì khi ấy mỗi cõi phải thêm một món cho có đủ sức nặng mới được xuống. Ðến lúc trở lên ta phải bỏ mỗi thứ mới đủ nhẹ để thăng lên. Trong khi tu hành ta phải hủy bỏ hết các thứ nầy. Lên Thiên-Ðàng chỉ còn lại có cái Kim-thân, Thượng-trí và cái Hạ-trí. Thì ba món nầy đến cõi thứ 10 ta phải bỏ thêm cái Kim-thân. Lên tới cõi thứ 11 ta phải bỏ thêm cái Hạ-trí. Lúc bấy giờ ta chỉ còn lại duy nhứt có một cái Thượng-trí. Từ khi bỏ đặng cái Kim-thân thì ta càng cảm thấy đặng nhẹ nhàng, phơi phới mà bay lên cõi thứ 11. Khi ta đến cõi thứ 11 ta bỏ được một cái Hạ-trí nữa thì tinh thần hoạt bát, trí tuệ thông minh, thần thông quảng đại mà tiến thẳng đến cõi Ðại-La tức là cõi thứ 12 là cõi Thiên-Ðàng thật sự, thì bỗng tự nhiên khi ấy hình dáng đặng tốt tươi, sắc tướng nghiêm trang, dụng phép mầu mà hóa thành Thiên Kim Phục Thân, khi ấy mới hoàn toàn có một Thánh-thể thật sự, trên đỉnh đầu chiếu tỏa ánh hào quang, ấy mới gọi là chơn tướng, sẽ được ngự trên tòa sen mà đồng chung có sự sống đời đời cũng như sự sống của Trời. Ta bèn đến điện Linh-Tiêu mà ra mắt Thầy, ấy là một ngày mà ta vinh hạnh bái yết Ðức Thượng-Ðế và Tây Vương Mẫu nơi Linh-Tiêu Ðiện Bạch-Ngọc Thiên-Cung.        When the Soul leaves the dead body and if the Soul has the nimbuses above its head, the Angel with flags in its hands will lead the Soul to go to the "Worlds of Heaven." If the Soul does not have a pure Spirit, even if it has practiced vegetarianism for a long period of time, the Soul will have to temporarily resettle in the first level of the "Worlds of Heaven" to create its Relic-Body. Without the Relic-Body, the Soul cannot pass the fifth world, "The One Branch World," which is the "Super-Fire World" that can burn and melt everything even iron or steel. When the Soul reaches the tenth world, "The South Gate World," the Soul no longer needs the Relic-Body and drops it off. (Since human beings have the "Seven Passions" which are happiness, anger, love, envy, sorrow, joy, and sex, in order to go to the higher worlds, the Soul needs to drop the seven passions to reach "The Seven Ends World." Similarly, "the Soul in the Worlds of Heaven can return to Earth," also called "The Cause" (with some duties assigned by God). When this happens the "Seven Passions" are gradually added at each level making the soul heavier and heavier until it falls!). After the Soul throws off the seven passions, at this time it carries with it both the "Lower Mind" and the "Higher Mind," but it only needs the "Higher Mind" to go on. When it pass the eleventh world, "The Continent World," the Soul can then drop the "Lower Mind." With only the "Higher Mind," the Soul will now enter "The Great Heaven World," "The Nirvana," and give an account of itself to God. At last the Soul will have its real and beautiful Relic-Body with full nimbuses on its head and many wondrous powers.
       Nếu luận chung về các tôn giáo hoặc một cá nhân nào tuy vẫn còn xử thế nhưng đã có được ăn chay dầu nhiều hay ít, giữ Ðạo được tròn thì đến ngày lâm chung mà có được sự tiếp dẫn vong hồn trong khi hấp hối, hoặc cầu siêu độ đúng phép thì các chơn vong ấy cũng sẽ được nhờ ân phúc mà đặng đưa về một cõi thanh nhàn không địa ngục. Thường ngày cũng có các vị Phật, Thánh, Tiên đến giảng Ðạo thuyết Kinh mà độ các vong hồn ấy. Nhưng các vong hồn nầy chỉ được ở đây đợi ngày phán xét xong rồi thì cũng phải hồi dương mà trả vay tiền nghiệp. Thoảng như có Ðạo mà giữ Ðạo không tròn, 10 điều vi phạm, chay lạt không có thì ngày lâm chung khó nỗi cứu vớt, hoặc tiền sinh nhiều tội phạm quá đáng thì cũng không thể giải cứu!        In general for any religion or individual, besides practicing their religious matters, once they practice vegetarianism, for a short or long period of time, and with the help of "Spiritual Prayers' from faithful monks, nuns, etc., their Souls will go to the first level of the "Worlds of Heaven." Although day by day there are Buddhas, Archangels, Deities, and Saints who come to teach them many things, these Souls stay in the "Worlds of Heaven" waiting for their judgment from God to either go above or below.
       VỀ VIỆC ÐỘ SIÊU:        ABOUT THE HELPFULLNESS OF SPIRITUAL PRAYERS
       Nhắc lại việc độ siêu, tuy dầu luật Phật Thiên-điều có đặt sẵn, nhưng sự làm phép xác, hoặc tiếp dẫn lúc hấp hối, hoặc rửa tội, tẩy oan, nếu có đặng siêu hay không cũng do nơi phúc đức của các tăng, sư. Chớ không phải mỗi khi phép xác, rửa tội hoặc tiếp dẫn ấy mà đều có kết quả. Bởi vì nếu một vị sư đứng ra làm phép xác, hoặc rửa tội, tẩy oan, hoặc chứng đàn để siêu độ mà vị ấy là người đủ phúc đức hoặc chơn tu, thì sự hỗ trợ đó rất có kết quả tốt, các chơn vong ấy nương nhờ phúc đức của tăng, sư mà được siêu tội tiền sinh và được tiến lên cõi thanh nhàn mà hưởng phước. Nếu như những tăng, sư ấy không có chơn-đức thì vong kia sẽ không được hưởng nhờ, cũng như siêu độ cho có lệ mà không xét đến sự thành công. Vì là tăng hoặc sư kia vẫn còn nhiều tội phạm, tự mình không trong sạch thì độ chúng bất thành. Hoặc cũng có khi tín chủ không thành tâm, chỉ mời tăng sư đến độ siêu cho có lễ, rồi lại bày trò yến tiệc, rượu thịt, chả nem, từ chủ lẫn sư a tùng nhậu nhẹt, tụng niệm là cốt để hò hát cho qua buổi, qua ngày thì sự độ siêu sẽ không hữu ích. Hoặc có nhiều tiền bạc đem mướn tụng Kinh mà không thiện tâm cầu đảo, cứ nghĩ rằng ta đã bỏ tiền thì có người tụng cầu, ta không thiết gì phải nhọc lòng cầu đảo, thì cũng chẳng có lợi ích chi. Vì phép độ siêu phải từ chủ lẫn sư, hoặc các vị đạo tâm, hoặc đồng nam, đồng nữ hiệp lực tín chủ thì siêu đàn ấy mới thấy đặng thành công.        Although the law of God and Buddha has already been established, when people die, good or bad can result from Spiritual Prayers of the Monks and Nuns depending on their virtues and faithfulness of their prayers. If the Monks or Nuns themselves are not good, how can they help others! Sometimes the Spiritual Prayers of Monks and Nuns are just rituals performed without any spiritual meaning. At worse, they can act like a hired performing arts group. Sometimes getting spiritual help through prayers is like having a party with meat and liquor which can lead to more sins and burdens rather than salvation. In short, with respect to the helpfulness of spiritual prayers both sides matter. That is to say, it matters how good the deceased and their family are and also how good the Monks and Nuns are. Positive results can only be achieved when both sides are good.
       6) Sau chót là đáp lời câu thứ sáu: đề mục nầy nếu Lão chẳng phiền giải đáp thì quí vị cũng đã hiểu thừa rằng sự ăn chay không đem lợi ích cho Trời, cho Phật, mà ta chỉ dụng sự hữu ích cho chính ta. Còn như những các ngày lễ vía của các vị Thánh, Phật, đãng Tiên, tức là các ngày của các vị ấy quá vãng, hoặc sóc vọng, tứ quí và tam nguơn thì các ngày ấy đều gọi là ngày lành ghi dấu để thành lập làm những ngày chay kỳ thông lệ cho trong đồng đạo dụng làm ngày chay chính thức cho khỏi bị sai sót hoặc bị thiếu. Chớ không phải các ngày ấy là cần ăn chay để cốt ý khẩn cầu cho các vị quá cố ấy có lợi ích, hoặc cho các vị ấy được siêu thăng, vì các bực ấy đều đã có ngôi vị ở cõi Thiên-Ðàng thì trong môn đồ chẳng thiết tha chi mà lo việc độ siêu cho các vị ấy. Nhưng chỉ có điều cần lo chay lạt các ngày ấy là cốt để ghi ơn các vị ấy thuở tiền sinh có công lao dẫn dắt để cho người người ngày nay được hiểu biết đường lối mà tu thân, cũng như đền đáp thạnh tình sự soi sáng ấy mà sự chay lạt kia lại là đem phúc hậu lại cho chính mình, và các vị ấy cũng đoái hoài đến lòng cảm mến mà ban bố hạnh hữu cho.        6) Actually I don't have to explain it in more detail to answer this question. As mentioned before, vegetarianism is not going to better God or Spiritual Leaders, but it is going to better yourselves. However, on the birthdays or anniversary death days of Buddhas, Archangels, Deities, and Saints, people mark these days as holidays or as vegetarian-days. These religious celebrations are used to remind people of their vegetarian promise and to thank these Messengers for showing people the way to the "Worlds of Heaven." They already have their own positions in "Nirvana" and don't need people to pray anything for them. In contrast, people have to pray to them and need their blessings.
       Thi rằng:
       Văn đà trút cạn mái trời Tây,
       Giải lý thông qua rõ kíp chầy,
       Vẹt nẻo áng mây đường u ám,
       Rọi đuốc quang minh ngọc chẳng tầy.
       Poems:
       All sayings I have for the West,
       Explain the reasons and understand fast,
       It shows the way in the dark sky,
       The bright torch gives you light.
       Thi:
       Mấy lời vàng đá tỏ ngày nay,
       Minh thuyết Chơn-Kinh đã mấy ngày,
       Khan giọng vì đời nghiêm chánh lý,
       Kẻ trọng người khinh cũng một Thầy.
       Poems:
       Some words described for you today,
       Record them in the Bible of the True-Way,
       Hoarse voice for the lives of the people,
       Some like it, some don't, only one Teacher.
       Hựu:
       Một Thầy mà Ðạo khác nhau xa,
       Tự ý người tu hãy chọn nhà,
       Hữu duyên tầm nẻo đường minh chánh,
       Thiếu phúc lâng khăng trẻ lại già.
       Poems:
       Only one Teacher, many branches of religion,
       Depends on you, choose the way to go,
       Fortunately you can find the right one,
       Unfortunately you go around, young then old.
       Hựu:
       Trẻ già sống thác tợ đường đi,
       Lặn lội mê man thấy đặng gì?
       Mệt lo rồi lại hoài công giữ,
       Nhắm mắt buông tay rõ lại thì.
       Poems:
       Young and old, live and die, it is the way,
       Swimming unconsciously, then what do you see?
       Gain something, then keep something,
       At the end of life, what do you have left?
       Hựu:
       Rõ thì vật-chất thảy hườn không,
       Cơ cuộc kỳ nay đến đại đồng,
       Ðời tàn thấm ngẫm càng thêm xót,
       Cuộc thế vần xây quả vị nồng.
       Poems:
       What you have left is nothing,
       It's time for everyone,
       It's sad when the end comes,
       And what keeps going on.
       Hựu:
       Vị nồng chưa nếm hãy còn tươi,
       Vui đẹp ngày thâu rõ máy Trời,
       Cay đắng ai dầu chưa nhấp cạn,
       Vị ngọt hương nồng mãi đua bơi.
       Poems:
       What keeps going on is still fresh,
       The happy days ceased by God,
       Tart taste, did you try it yet?
       Cycling the sweet you gave and got?
       Hựu:
       Ðua bơi chưa thỏa bóng lại chiều,
       Gối mỏi, lưng dùn thấy hẩm hiu,
       Bịnh lão qua rồi Thần-Tử rước,
       Thất phách tam hồn giấc thỉu thiu.
       Poems:
       Cycling not enough, the evening comes,
       Tired knees, backaches, it all feels bad,
       Old age passes, death welcomed,
       Seven spirits and three souls in a dream.
       Hựu:
       Thỉu thiu giấc điệp bả vinh hoàn,
       Mấy cuộc phong đồ ngẫm chứa chan,
       Bạc tiền tình ái dìu thân khổ,
       Một kiếp phù sinh giấc mộng vàng.
       Poems:
       In a dream of life on earth,
       Things all gone with the wind,
       Riches, love, then suffering,
       One life, one dream are just alike.
       Hựu:
       Mộng vàng thiêm thiếp tĩnh rồi say,
       Tình ái, quan liêu, cảnh lầu đài,
       Cao lương mỹ vị màu hoa áo,
       Hương rượu men tình khổ ai hay.
       Poems:
       One life, one dream, sober then drunk,
       Love, power, title, property,
       Tasteful food, colorful clothes,
       All suffering but no one knows.
       Hựu:
       Ai hay đời khổ buổi khốn nàn,
       Mãn cuộc tuần hoàn những bi hoan,
       Dâu bễ ai tường trong gió bụi,
       Nối bước quày chân hiệp một đàng.
       Poems:
       No one knows that it is suffering,
       Sad, happy, you go to your end,
       Plantations become oceans,
       Be together, go same way.
       Thăng...        Go...Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp