Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Cảnh Hai Quê

Nguyễn Tấn Hưng


Thế Giới xuất bản, 1993
Bạt của Võ Kỳ Ðiền

Người Về Từ Cõi Chết
Còn Ðâu Thi Vị
Ta Tắm Ao Ta
Một Cảnh Hai Quê
Gió Ðã Ngừng
Một Buổi Chiều Thứ Bảy
Một Mối Tình Già
Số Phần
Kẻ Ngược Ðường

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp