Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1. Yu Hoi Nh Em ..............lời : Mỹ Ngọc .........Ca sĩ : Mỹ Ngọc

  2. Yu Dấu ............................thơ : Min Thụy ......Ca sĩ : Mỹ Ngọc