Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1. Sinh Nhật Ca....................thơ : Trần Thị H Thn ..........ca sĩ : Tứ Ca , Mai Phương

  2. Si Gn Mưa Hạ Hồng ...thơ : lhtc .....ca sĩ :    Mỹ Ngọc .....Mai Phương

  3. Sẽ Ra Sao ......................thơ : lhtc........ca sĩ : Mỹ Ngọc

  4. Sẽ Mi Nhn Em .........thơ : Sng Việt - Đm Giang ...tiếng ht : Mỹ Ngọc