Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1. Khỏi thấy thu tn ............thơ : Nhược Thu ............

  2. K Ức Hồng ....................thơ : Cao Xun L .........ca sĩ : Mỹ Ngọc

  3. Khi Em i C Nhớ G Nhau ....thơ : Song Vinh ......ca sĩ : Mỹ Ngọc