Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1. Em i o Lụa Ci Trm..........thơ : Nhược Thu .....ca sĩ : Mỹ Ngọc

  2. Em Tuổi Thơ ..........................lời : Mỹ Ngọc .....ca sĩ : An Như Thục

  3. Em Thức Giữa ời Anh .......thơ : Nguyễn Nam An ..ca sĩ : Mỹ Ngọc

  4. Em L Của Anh.....................thơ : Thi Hạnh .....ca sĩ : Thi Hạnh

  5. Em Về Đu .......................thơ : Mạc Phương Đnh  ...tiếng ht : Mỹ Ngọc