Câu Chuyện Thơ Nhạc
Do Chị Bích Huyền thực hiện , đă phát thanh trên VOA
( Bích Huyền xin cảm ơn tất cả sự cộng tác quí báu của
Quí Văn Thi Nhạc sĩ với C/C thơ nhạc do Bích Huyền thực hiện. )